Virtual Justice Clock    Screen Reader    A--  A-  A   A+ A++    A   A 
High Court of Bombay
« Back
नागरिकांसाठी सुविधा - निवडक प्रकाशनयोग्य मराठी निर्णय
निर्णय दिनांकउच्च न्यायालय/खंडपीठप्रकरण क्रमांक विभाग
०४.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. (फौ.) ५५/२०२३ newसामान्य
०४.०२.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६७१-२६७२/२०१६ newसामान्य
१८.०२.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४५९/२०२२ newसामान्य
१२.०५.२०२२सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.५११/२०२२ newसामान्य
२२.१२.१९५२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२/१९५२ newसामान्य
०३.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.२११/२०२३ newसामान्य
१०.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१०४५-१०४६/२०२३ newसामान्य
२०.०१.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२२०/२०२३ newसामान्य
२१.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय हस्तांतरण याचिका (फौ.) क्र. ५२६-५२७/२०२२ newसामान्य
१३.०३.१९५३सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. २०१/१९५२ newसामान्य
३०.०३.१९५३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ९२/१९५२ newसामान्य
०८.११.१९५०सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ७८-७९/१९५० newसामान्य
०९.०५.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६९९/२०२२ newसामान्य
१२.१०.१९५०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८९/१९५० newसामान्य
१८.०२.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४८७-४८८/२०२२ newसामान्य
३०.११.१९५०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४२-१९५० newसामान्य
२०.०९.१९५६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४९/१९५३ newसामान्य
०४.०५.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३७/१९५८ newसामान्य
१२.१०.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९८/१९५६ newसामान्य
२०.०२.१९५८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९७/१९५६ newसामान्य
०१.०२.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८३७-८३८/२०२२ newसामान्य
२५.०८.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५८२२/२०२२ newसामान्य
२९.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१९१०/२०१० newसामान्य
१२.१०.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७२०३-२०२२ newसामान्य
०१.११.१९५४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१९४/१९५२ newसामान्य
१०.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३५२/२०२३ newसामान्य
०३.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५८७/२०२३ newसामान्य
२७.०७.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७५/२०२२ newसामान्य
१३.१०.१९५०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२-२३/१९५० newसामान्य
१८.०५.१९५४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३१-१९५४ newसामान्य
०८.१०.१९५३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१५७-१५८-१९५२ newसामान्य
२७.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.७०१-७०२/२०२० newसामान्य
११.१०.१९५४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८८, १८८ (अ ), १८८(ब) आणि १८८ (ई)/१९५२ newसामान्य
२३.०२.१९५१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५७/१९५० newसामान्य
२६.०५.१९५२सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३०/१९५० newसामान्य
१०.०३.२०२२सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुज्ञा याचिका (दि.) क्र. १४७२४/२०२१ मधील संकीर्ण अर्ज क्र. १६६८/२०२१ मधील अवमान याचिका (दि.) क्र. ९४०/२०२१ newसामान्य
०७.०३.१९५२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९९/१९५१ newसामान्य
२६.११.१९५१सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५४-५५/१९५१ newसामान्य
०९.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७४०/२०२३ newसामान्य
०९.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७३८/२०२३ newसामान्य
०९.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७३५/२०२३ newसामान्य
२०.०१.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३९७/२०२३ newसामान्य
२०.०१.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७९/२०२३ newसामान्य
०४.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९३०/२०२३ newसामान्य
०४.११.२०२२ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. १८२/२००१ newसामान्य
११.०१.२०२२ सर्वोच्च न्यायालय किरकोळ अर्ज क्र. १८५२/२०१९ newसामान्य
२७.०२.२०२३ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १९०/२०२३ newसामान्य
१७.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८२२-८२३/२०२३ newसामान्य
०७.०१.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७३१९/२०२१ newसामान्य
११.०९.२०१८सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ४६७७/१९८५ मधील अंतरिम अर्ज क्र. २३१०/२००८, अंतरिम अर्ज क्र. २३७८-२३७९/२००९, अंतरिम अर्ज क्र.२२६९, अंतरिम अर्ज क्र. २२७०, अंतरिम अर्ज क्र. २३९३, अंतरिम अर्ज क्र. २३८१-२३८४ सामान्य
०२.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७७८/२०२३सामान्य
२०.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३०८/२०२३सामान्य
२४.०२.२०२३ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १३/२०२३सामान्य
१०.०५.२०२३ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३६१५/२०२३सामान्य
०६.०४.२०२३ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६१२६/२०२१सामान्य
०३.०५.२०२३ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २३०५-२३०७/२०२२सामान्य
२७.०४.२०२२ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २०४२/२०२२सामान्य
१९.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १६३६-१६३७/२०२३सामान्य
०३.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८३१/२०२३सामान्य
०१.०९.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५९०९/२०२२सामान्य
१७.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७१५ /२०२३सामान्य
०८.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९०२१/२०१४सामान्य
१२.०५.२०२३ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४८२/२०१४सामान्य
१९.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३८९७/२०२३सामान्य
०५.०८.२०२२सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ११६७/२०२२सामान्य
२०.०५.२०२२सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८६९/२०२२सामान्य
१४.०७.२०२२सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७३९/२०१७सामान्य
३१.०३.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६४३/२०२२सामान्य
२४.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५०२/२०२२सामान्य
०२.०६.२०२२सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४८५/२०१२सामान्य
१२.११.२०१३सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौ.) क्र. ६८/२००८पोलीस
२४.०२.२०२३ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १२०९/२०२१सामान्य
०१.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६४६-६४८/२०२३ सामान्य
१२.०४.२०२३ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १९३१/२०११ सामान्य
२२.०४.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६५९-१६६०/२०२१सामान्य
१५.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ९५४/२०११सामान्य
२३.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९२७/२०२३सामान्य
२२.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५३२८-५३२९/२०१६सामान्य
२४.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३४७-१३४९/२०२३सामान्य
१३.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६३८०/२०२१सामान्य
११.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १०५९/२०२३सामान्य
२४.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९३४/२०२२सामान्य
२४.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४५-३५०/२०१२सामान्य
२२.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९१९५-९१९६-२०१०सामान्य
१३.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १८९०/२०१४सामान्य
२४.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६५००/२००८सामान्य
२१.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४४७/२०२३सामान्य
२८.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. /२०२३ (वि. अ. या. (फौ.) क्र. ९१५/२०२३ मधून उद्भवलेले)सामान्य
११.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०५६३-१०५६९/२०१७सामान्य
२२.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९१८/२०२३सामान्य
२४.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३००/२०२३सामान्य
२९.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. १९१/२०२२ मधील अंतरिम अर्ज क्र. ५६३०८/२०२३सामान्य
२७.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७२८९/२००९सामान्य
२४.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ४६/२०२२सामान्य
२८.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८४४/२०२३सामान्य
१३.०८.१९९७ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ६६६-६७०/१९९२सामान्य
२८.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. /२०२३ विशेष अनुमती याचिका (फौ.) क्र, ९१३/२०२३ मधून उद्भवलेलेसामान्य
०५.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८७४/२०१५सामान्य
०६.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६१२६/२०२१सामान्य
११.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५३५२-५३५३/२००७ सह दिवाणी अपील क्र. ५३५४/२००७ दिवाणी अपील क्र. २८२१/२०१२ दिवाणी अपील क्र. ३३५०/२०१८ दिवाणी अपील क्र. /२०२३ (विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १०३९/२०२०)सामान्य
१७.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ११४८-११४९/२०२३सामान्य
१२.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. /२०२३ (विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १३३३-१३३५/२०२२ पासून उद्भवणारे )सामान्य
११.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४७१/२०२३सामान्य
२४.०३.२०२३ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३२/२०१६ मधील किरकोळ अर्ज क्र. १३०८/२०२०सामान्य
१०.०४.२०२३ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ९५७/२०२३ सामान्य
११.०४.२०२३ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६८०१-६८०४/२०१० सामान्य
११.०४.२०२३ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २०५२/२०२३सामान्य
११.०४.२०२३ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७४९/२०२३सामान्य
१७.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४९७-१४९८/२०२३सामान्य
२४.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७८७/२०२३सामान्य
२४.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७८४/२०२३सामान्य
२६.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौजदारी) क्र. ६०/२०२३सामान्य
११.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५४८/२०२३ सह दिवाणी अपील क्र. १५७२ /२०२३ सह दिवाणी अपील क्र. १५४९/२०२३ सह दिवाणी अपील क्र. १५४७/२०२३ सामान्य
२०.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४४७/२०१२सामान्य
१८.०४.२०२३ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४२०६-४२०७/२०११सामान्य
२८.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. /२०२३ (विशेष अनुमती याचिका (फौ.) क्र. ३६८६/२०२१ मधून उद्भवणारे)सामान्य
२१.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. २३९७-२३९८/२०१९ सामान्य
२८.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९५०-२९५२/२०२३सामान्य
२८.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८७१६-८७१७/२०१२सामान्य
०४.१०.२०२१सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि) क्र. ५४४०/२०२० मधील किरकोळ अर्ज क्र.८५९/२०२०सामान्य
२४.०३.१९९३सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौ.) क्र. ४८८/१९८८पोलीस
२५.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १४८०/२०११सामान्य
१७.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७१५/२०२३सामान्य
१९.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८५४९/२०१४सामान्य
२६.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २०१२/२०१३सामान्य
१०.०२.२०१०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३८५/२००१सामान्य
२४.०३.२०२३नागपूर आदेशाविरुद्ध अपील क्र. ३६/२०१८सामान्य
१०.०२.२०२० सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. १०१५-१०१६/२०१८सामान्य
२३.०९.२०१४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अर्ज क्र. १२५५/१९९९ सह फौजदारी अर्ज क्र. १२५६/१९९९ फौजदारी क्र. १३६७/१९९९ रिट याचिका (दि.) क्र. ३१६/२००८ रिट याचिका क्र. ३१६/२००८ मधील अवमान याचिका (दि.) क्र. ४७/२०११पोलीस
१९.१०.१९९४सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौ.) क्र. ३६२/१९९३पोलीस
०२.०४.२०१२मुंबई फौ. रिट याचिका क्र. १७९५/२०११पोलीस
१६.०४.२०२१सर्वोच्च न्यायालय स्वाधिकारे रिट याचिका (फौ.) क्र.२/२०२०सामान्य
१४.०९.२०१८सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ७३/२०१५ सह अपील क्र. १२६५/२०१७ रिट याचिका (फौ.) क्र. १५६/२०१७पोलीस
१०.१२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका ४६५/१९८६सामान्य
०१.०२.२०२२सर्वोच्च न्यायालय स्वाधिकारे रिट याचिका (दि.) क्र. ६/२०२१ सामान्य
२८.०८.१९८९सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौ.) क्र. २७०/१९८८सामान्य
१८.१२.२००६मुंबई द्वितीय अपील क्र. ५३३/२००१ सह दिवाणी अर्ज क्र.१४३७/०३ आणि १४४६/०६खाजगी शाळा शिक्षक
१३.०३.२०२३नागपूर द्वितीय अपील क्र.२४१/२००६सामान्य
१५.०३.२०२३नागपूर प्रथम अपील क्र.२८९/२००८सामान्य
०३.०५.२०१८नागपूर फौजदारी अर्ज क्र. ५७८/२०११सामान्य
०७.०९.२०१६सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौ.) क्र. ६८/२०१६पोलीस
०६.०३.२०२३ नागपूर द्वितीय अपील क्र. २३६/२०१४सामान्य
१७.०३.२०२३नागपूर रिट याचिका क्र. २५४४/२०२१सामान्य
१९.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३०६२/२०२३सामान्य
०८.०३.२०२३नागपूर रिट याचिका क्र. ४७७०/२०२१ सामान्य
१६.०३.२०२३नागपूर रिट याचिका क्र. १५७७/२०२३सामान्य
०२.०७.२०१४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १२७७/२०१४पोलीस
१३.०२.२०२३नागपूर रिट याचिका क्र.१३८३/२०२२सामान्य
०९ .०२.२०१८सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.४७३/२००५पोलीस
०९ .०२.२०२३नागपूर रिट याचिका क्र.३९३४/२०१९सामान्य
०४.०९.२०१५ मुंबई स्वाधिकारे जनहित याचिका क्र. १०४/२०१५पोलीस
२८.०२.२०२३नागपूर रिट याचिका क्र.२१३७/२०२२सामान्य
०१.०२.२०२३नागपूर पहिले अपील क्र.१०३४/२०१६सामान्य
२४.०१.२०२३नागपूर रिट याचिका क्र.९४/२०२१ आणि रिट याचिका ४८७/२०२०सामान्य
१५.०२.१९८३सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.१०५३-१०५४/१९८२पोलीस
०१.०८.१९९७सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौ.) क्र. ५३९/१९८६ सह रिट याचिका (फौ.) क्र. ५९२/१९९७ मधील फौजदारी किरकोळ याचिका क्रमांक ४२०१/१९९७पोलीस
२६.१०.२०१०मुंबई रिट याचिका क्र.१६८८/२०१०सामान्य
०५.०१.२०२१नागपूर रिट याचिका क्र.१३२५/२०१८महसूल
२९.०४.१९८०सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.१०७९/१९७९पोलीस
०६.१०.२००६मुंबई दिवाणी संदर्भ क्र.१०/१९९२महसूल
१२.०२.१९७९ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.५७/१९७९पोलीस
०५.१२.२०१८मुंबई रिट याचिका क्र.७५०४/२०१५ मधील दिवाणी अर्ज क्र.२०४१/२०१८महसूल
०६.०४.२००७नागपूर रिट याचिका क्र.७२२/२००६सामान्य
१७.०४.१९६७सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी याचिका क्र.२१८/१९६६पोलीस
१४.०६.२०१६मुंबई रिट याचिका क्र.१५०७ आणि १५०८/२००७पोलीस
०५.०५.२०१७ मुंबई रिट याचिका क्र.३१२३/२०१४ सह फौजदारी अर्ज क्र.१७८/२०१६पोलीस
०९/०२/१९९६ मुंबई रिट याचिका क्र.४७६५-४७६७/१९९५ अनधिकृत बांधकाम
२७.०१.२००५नागपूर फौजदारी रिट याचिका क्र.३२८/२००२पोलीस
२८.०३.२०१८सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१३७५-१३७६/२०१३पोलीस
११.०७.२०२२सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ५१९१/२०२१ मधील किरकोळ अर्ज क्र. १८४९/२०२१ पोलीस
३०.०१.२०२३नागपूर रिट याचिका क्र.१८३८/२०१८सामान्‍य
२३.०१.२०२३नागपूर फौजदारी अपील क्र.०३/२००८ सामान्‍य
०९.०२.२०२३नागपूर रिट याचिका क्र.२२८३/२०२२सामान्‍य
०७.०२.२०२३नागपूर दिवाणी पुनरीक्षण अर्ज क्र. १२२ / २०२२ सामान्‍य
२०.०१.२०२३नागपूर रिट याचिका क्र.१६/२०२३सामान्‍य
१६.०८.२०२१सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्रमांक ८३८/२०२१पोलीस
०२.०२.२०२३नागपूर रिट याचिका क्र. ३९८७/२०१८सामान्‍य
२३.०१.२०२३नागपूर पहिले अपील क्र. १४४०/२००९ सामान्‍य
०३.०२.२०२३नागपूर रिट याचिका क्र. ३०१५/२०२१सामान्‍य
०७.०१.२०२३नागपूर फौजदारी पुनरिक्षण अर्ज क्र. १२४/२०२२सामान्‍य
२१.०२.२०२३नागपूर फौजदारी रिट याचिका क्र. ७७२/२०२१ सामान्‍य
०३.०४.२०२३मुंबई फौजदारी रिट याचिका क्र. ११६८/२०२३सामान्‍य
०६.०४.२०२३मुंबई रिट याचिका क्र .११९६४/२०२२सामान्‍य
२७.०३.२०२३नागपूर रिट याचिका (रि .या .) क्र .४८३५ /२०२१सामान्‍य
२३.०३.२०२३मुंबई लवाद याचिका क्र. ३५५/२०२२सामान्‍य
०९.०३.२०२३मुंबई व्यावसायिक लवाद अर्ज (एल)क्र. ३९३६८/२०२२सामान्‍य
२४.०३.२०२३मुंबई रिट याचिका क्र. १५५११/२०२२सामान्‍य
१५.०३.२०२३मुंबई रिट याचिका (एल)क्र. ६३०७/२०२३ सामान्‍य
२०.०३.२०२३मुंबई फौजदारी अपील क्र. ३६४/२०१५सामान्‍य
१४.०३.२०२३मुंबई अंतरिम अर्ज क्र. १३७५/२०२३सामान्‍य
१०.०३.२०२३मुंबई अंतरिम अर्ज क्र. १६२६/२०२०सामान्‍य
०९.०३.२०२३मुंबई जनहित याचिका क्र. ८८/२०२१सामान्‍य
०६.०३.२०२३मुंबई अंतरिम अर्ज (एल) क्र. ८२९७/२०२१सामान्‍य
२८.०२.२०२३मुंबई अंतरिम अर्ज क्र. २०४७/२०१९सामान्‍य
०१.०३.२०२३मुंबई लवाद याचिका क्र. २४१/२०२२सामान्‍य
०१.०३.२०२३मुंबई रिट याचिका क्र . १२३/२०२२सामान्‍य
२७.०२.२०२३मुंबई रिट याचिका क्र. ७०८७/२०२२सामान्‍य
२४.०२.२०२३मुंबई रिट याचिका क्र. १०८२/२०१९सामान्‍य
२०.०२.२०२३मुंबई फौजदारी रिट याचिका क्र. ३७८९/२०२२सामान्‍य
२०.०२.२०२३मुंबई रिट याचिका क्र. ३०४८/२०२२सामान्‍य
२०.०२.२०२३मुंबई रिट याचिका क्र. ३१५९/२०१९सामान्‍य

Disclaimer

Although every effort has been made to provide complete and accurate information on this website, the possibility of some errors and mistakes, cannot be ruled out. Visitors to the site are requested to cross check the information with the authorities concerned or consult the relevant record. The information made available here is not meant for legal evidence. Neither the High Court of Bombay nor National Informatics Centre (NIC) would be responsible for any data inaccuracy or delay in the updation of the data on the website.