Virtual Justice Clock    Screen Reader    A--  A-  A   A+ A++    A   A 
High Court of Bombay
« Back
नागरिकांसाठी सुविधा - निवडक प्रकाशनयोग्य मराठी निर्णय
निर्णय दिनांकउच्च न्यायालय/खंडपीठप्रकरण क्रमांक विभाग
२३.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय प्रथम अपील क्र. १०९७/२०१७ newसामान्य
२५.०३.२०२२ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १५१७७/२०१९ newसामान्य
०३.०२.२०२२ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ३३९/२०११ newसामान्य
१४.०२.२०२२ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. २०३५/२०२१ newसामान्य
१४.०२.२०२२ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. २०४५/२०२१ newसामान्य
२५.०३.२०२२ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १७६६/२०१९ newसामान्य
२८.०२.२०२० सर्वोच्च न्यायालय रीट याचिका क्र. २१६९/२०२० newसामान्य
२८.०२.२०२० सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १२२३४/२०१६ newसामान्य
०४.०३.२०२० सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७०७/१९९८ newसामान्य
३०.०१.२०२० सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अर्ज क्र. ९०६/२०१७ newसामान्य
०४.०३.२०२० सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १०६६२/२०१८ newसामान्य
०४.०३.२०२० सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १८२/२०२० newसामान्य
२५.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३३४/२०१७ newसामान्य
०८.०४.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ७२३८/२०२१ newसामान्य
१८.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय दुसरे अपील क्र. २१९/२०१९ newसामान्य
२३.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३३७/२०१४ newसामान्य
०१.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १४६/२०१४ newसामान्य
०५.०४.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५१२/२०२० newसामान्य
२२.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ४२४८/२०२० newसामान्य
२४.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी रिट याचिका क्र. ५१८८/२०१९ newसामान्य
३०.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय दुसरे अपील क्र. ८१२/२०१५ newसामान्य
२४.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ४७९६/२०१८ newसामान्य
२४.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय दुसरे अपील क्र. ६६०/२०१२ newसामान्य
०६.०४.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १०२८/२०१९ newसामान्य
१२.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ५४९७/२०२० newसामान्य
०६.०४.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८२५/२०१२ newसामान्य
०५.०४.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (लॉजिंग) क्र. ५००४/२०२० newसामान्य
२४.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ५१४५/२०१९ newसामान्य
१८.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अर्ज क्र. १४३४/२०२० newसामान्य
२४.०२.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. २५०१/२०१९ newसामान्य
३०.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय दुसरे अपील क्र. ४००/२०१८ newसामान्य
२८.०१.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय पहिले अपील क्र. ८३३/२०१६ newसामान्य
११.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३९९/२००३ newसामान्य
१९.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १०४/२०२० newसामान्य
२२.०३.२०२२ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ३२५४/२०२१ newसामान्य
१८.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी रिट याचिका क्र. १४३/२०२१ newसामान्य
१७.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ३२५३/२००९ मधील एकस्व पत्र अपील क्र. १४३/२०११ newसामान्य
१७.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ३८०६/२०१८ newसामान्य
०६.०२.२०२० सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३२५/२००० newसामान्य
२२.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १२६७/२०२१ newसामान्य
०३.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी रिट याचिका क्र. १९१६/२०१९ newसामान्य
१०.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय मृत्युपत्रविषयक याचिका क्र. १३५/१९९० newसामान्य
०९.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका(लॉजिंग) क्र. ९३८४०/२०२० newसामान्य
१०.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी रिट याचिका क्र. १४६/२०२१ newसामान्य
२८.०२.२०२० सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८४३/२००४ newसामान्य
०२.०३.२०२० सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४७९/२००० newसामान्य
२५.०२.२०२० सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १०३०८/२०१९ newसामान्य
२६.०२.२०२० सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८३८/२००४ newसामान्य
२७.०२.२०२० सर्वोच्च न्यायालय जनहित याचिका क्र. ९१/२०१२ newसामान्य
१२.०२.२०२० सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अर्ज क्र. १०२८/२०१९ newसामान्य
३१.०१.२०२२ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ९८६/२०२१ newसामान्य
०२.०२.२०२२ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ३६२२/२०१९ newसामान्य
२८.०१.२०२२सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. २१००/२०२१ newसामान्य
१२.०३.२०२१सर्वोच्च न्यायालय पहिले अपील क्र. ५५२/२०१८ newसामान्य
११.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४८२/२००३ newसामान्य
१०.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ४०१७/२०१८ newसामान्य
१२.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८५८/२००७ newसामान्य
१६.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५८३/१९९८ newसामान्य
१९.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अर्ज क्र. २५६/१९९८ newसामान्य
११.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २७४/२०१७ newसामान्य
१९.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ३३६/२०२१ newसामान्य
१७.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. २४६०/२०१७ newसामान्य
०९.०३.२०२१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ४०६६/२०१८ newसामान्य
०३.०३.२०२० सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी रिट याचिका क्र. ५४८/२०१९ newसामान्य
३१.०१.२०२४ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६४२/२०२० newसामान्य
१९.०३.२०२१ मुंबई रिट याचिका क्र. २९१/२०२१ newसामान्य
२४.०२.२०२१ औरंगाबाद रिट याचिका क्रमांक ३९८३/२०२० newसामान्य
०५.०३.२०२१मुंबई फौजदारी अपील क्र. ३७२/२००६ newसामान्य
१२.०३.२०२१मुंबई रिट याचिका (स्टॅम्प) क्रमांक ९३९१९/२०२० newसामान्य
०९.०३.२०२१ मुंबई आदेशावरील अपील क्र. १०९२/२०१९ newसामान्य
१०.०३.२०२१ मुंबई फौजदारी अपील क्र. ५०४/२०२० newसामान्य
१८.०२.२०२१ नागपूर प्रथम अपील क्रमांक २४०/२००७ newसामान्य
२८.०१.२०२१ मुंबई वाणिज्यिक दावा क्र. २९/२०१३ मधील वाणिज्यिक प्रस्तावाची सूचना क्र. ५६१/२०१८ मधील वाणिज्यिक अपील क्र. ५४३/२०१९ newसामान्य
०८.०२.२०२१ मुंबई फौजदारी रिट याचिका क्रमांक ४६०/२०२० newसामान्य
२१.०१.२०२१ नागपूर फौजदारी अर्ज क्रमांक ५८१/२०१८ newसामान्य
०४.०२.२०२१ मुंबई फौजदारी अपील क्र. ३०८/२०१४ newसामान्य
०८.०२.२०२१ मुंबई फौजदारी रिट याचिका क्र. ९३/२०२१ newसामान्य
०३.०३.२०२१ नागपूर प्रथम अपील क्रमांक ११५९/२०१९ newसामान्य
०९.०३.२०२१ मुंबई रिट याचिका (स्टॅम्प) क्रमांक ९८४४४/२०२० newसामान्य
१९.०३.२०२१ मुंबई वाणिज्यिक लवाद याचिका (एल) क्रमांक १००१३/२०२० newसामान्य
०८.०३.२०२१ नागपूर फौजदारी अपील क्र. २८/२००९ newसामान्य
२४.०१.२०२२ मुंबई रिट याचिका क्रमांक ३५५३/२०१९ newसामान्य
१२.०१.२०२२ मुंबई रिट याचिका क्रमांक ३२५२/२००६ newसामान्य
१९.०१.२०२२ मुंबई रिट याचिका क्रमांक २६१९/२०२१ newसामान्य
१९.०१.२०२२ मुंबई रिट याचिका क्रमांक ३६३८/२०२१ newसामान्य
२२.०२.२०२४ मुंबई रिट याचिका क्रमांक ६२७५/२००९ newसामान्य
२३.०२.२०२४ मुंबई फौजदारी रिट याचिका क्र. ११०७/२०२० newसामान्य
२३.०२.२०२४ मुंबई याचिका क्र. ११५२५/२०२२ newसामान्य
१०.०३.२०२१ मुंबई फौजदारी अपील क्र. ३३१/२०१७ newसामान्य
२४.०२.२०२२ औरंगाबाद प्रथम अपील क्रमांक १७९९/२०१९ newसामान्य
१०.०१.२०२० मुंबई फौजदारी अपील क्र. ६८४/२००३ newसामान्य
०३.०१.२०२० नागपूर दुसरे अपील क्रमांक १२०/२०११ newसामान्य
०८.०१.२०२० नागपूर रिट याचिका क्रमांक ६२०३/२००६ newसामान्य
०६.०१.२०२० मुंबई फौजदारी अपील क्र. ३७७/२००० newसामान्य
०७.०१.२०२०मुंबई फौजदारी अपील क्र. १४०/२००० newसामान्य
०८.०१.२०२०मुंबई फौजदारी अपील क्र. ६१०/१९९९ newसामान्य
११.०३.२०२१ नागपूर फौजदारी रिट याचिका क्रमांक ३५२/२०२० newसामान्य
१६.०३.२०२१औरंगाबाद रिट याचिका क्रमांक १३५६३/२०१७ newसामान्य
०९.०३.२०२१ मुंबई फौजदारी अपील क्र. ५२५/१९९८ newसामान्य
१२.०३.२०२१मुंबई रिट याचिका (एल) क्रमांक ९८९/२०२० newसामान्य
०५.०१.२०२१ मुंबई फौजदारी अपील क्र. ४/२००४ newसामान्य
१२.०३.२०२१ मुंबई फौजदारी अपील क्र. १०५४/२००७ newसामान्य
२४.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्रमांक ३०२३/२०२१ newसामान्य
२४.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्रमांक ५६१८/२०१८ newसामान्य
०५.०३.२०२१नागपूर फौजदारी अर्ज क्रमांक ४१०/२०१९ newसामान्य
१६.०२.२०२१मुंबई रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ९६९१९/२०२० newसामान्य
१५.०३.२०२१ मुंबई फौजदारी अपील क्र. १५५७/२०१८ newसामान्य
१०.०३.२०२१ मुंबई फौजदारी अपील क्र. ५७९/१९९८ newसामान्य
०५.०२.२०२१ औरंगाबाद फौजदारी रिट याचिका क्रमांक ७३/२०२१ newसामान्य
१६.०२.२०२१ औरंगाबाद रिट याचिका क्रमांक ७६३४/२०२० newसामान्य
१६.०२.२०२१ नागपूर रिट याचिका क्रमांक १०३४/२०१८ newसामान्य
०९.०२.२०२४ मुंबई रिट याचिका क्रमांक ७७१६/२०१४ newसामान्य
०७.०२.२०२४मुंबई रिट याचिका क्रमांक १५६३६/२०२३ newसामान्य
०६.०२.२०२४मुंबई रिट याचिका क्रमांक ११४१५/२०१४ newसामान्य
२७.०२.२०२४मुंबई फौजदारी रिट याचिका क्रमांक ९२०/२०१५ newसामान्य
१८.०३.२०२४मुंबई रिट याचिका (एल) क्रमांक २८२८२/२०२३ newसामान्य
०४.०३.२०२४मुंबई रिट याचिका क्रमांक ३६७१/२०२३ newसामान्य
२८.०२.२०२४मुंबई रिट याचिका क्रमांक ६२०१/२०१९ newसामान्य
०४.०३.२०२४मुंबई रिट याचिका क्रमांक ३३६५/२०२४ newसामान्य
०४.०३.२०२४मुंबई रिट याचिका क्रमांक १०७८/२०२४ newसामान्य
०९.०३.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र.८३४/१९९८सामान्य
०७.०३.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र.८६९०/२०२१सामान्य
०१.०२.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्रमांक ७७९५/२०२२सामान्य
०५.०२.२०२४औरंगाबाद रिट पिटीशन क्र.१६९/२०२४सामान्य
०५.०२.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्रमांक १३०३१/२०२३सामान्य
०८.०१.२०२४मुंबई रिट याचिका क्र.११८०१/२०२३सामान्य
१०.०१.२०२४मुंबई रिट याचिका क्रमांक १०७१०/२०२३सामान्य
११.०१.२०२४मुंबई रिट याचिका क्रमांक ९६५७/२०२२सामान्य
१७.०१.२०२२मुंबई प्रथम अपील क्रमांक १४७६/२००७सामान्य
१०.०३.२०२२नागपूर द्वितीय अपील क्र.२०८/२०१९सामान्य
१६.०३.२०२२नागपूर रिट याचिका क्रमांक ५४७०/२०२१सामान्य
११.०३.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र.४८९/२०१८सामान्य
१६.०३.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र.१२९५/२०१२सामान्य
२६.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्रमांक ९७४/२०१४सामान्य
२३.०२.२०२२मुंबई जनहित याचिका (एल) क्रमांक ४३३६/२०२२सामान्य
०८.०२.२०२२मुंबई प्रथम अपील क्रमांक ११४९/२०१५सामान्य
२३.०२.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्रमांक १९५३/२०१९सामान्य
२८.०२.२०२२मुंबई एल. ई. दावा क्र.७७०/२०२१ मधील नोटिस ऑफ मोशन क्र.९४४/२०२१ मधील आदेशावरून अपील (स्टॅम्प) क्र १६०१७/२०२१सामान्य
२३.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका (एल) क्रमांक ४१६२/२०२२सामान्य
३०.०१.२०२४मुंबई रिट याचिका क्रमांक ३८०३/२०१४सामान्य
०५.०२.२०२४मुंबई फौजदारी पुनरीक्षण अर्ज क्र.५६१/२०१७सामान्य
१३.०२.२०२४मुंबई रिट पिटीशन क्र.३२४६/२०२२सामान्य
०९.०२.२०२४मुंबई आयकर अपील क्र.२९९-३००/२०२१सामान्य
०९.०२.२०२४मुंबई आयकर अपील क्रमांक ३२०/२००३सामान्य
१३.०२.२०२४मुंबई रिट याचिका क्रमांक ८९०९/२००७सामान्य
११.०३.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्रमांक १४९३५/२०१७सामान्य
२४.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्रमांक ८८०७/२०२१सामान्य
२१.०३.२०२२नागपूर प्रथम अपील क्रमांक ३०५/२००५सामान्य
१४.०३.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्रमांक ३३०४/२०२२सामान्य
२१.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका (एल) क्रमांक १८१७/२०२२सामान्य
२८.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्रमांक २२३५/२००८सामान्य
०४.०१.२०२२मुंबई प्रथम अपील क्रमांक २१४४/२०११सामान्य
०३.०१.२०२२औरंगाबाद रिट पिटीशन क्र.८२२५/२०२०सामान्य
२६.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्रमांक १०३४७/२०१२सामान्य
३१.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्रमांक ६५६/२०२४सामान्य
०६.०२.२०२४मुंबई रिट याचिका क्रमांक ९२०२/२०२३सामान्य
०८.०२.२०२४मुंबई रिट याचिका (एल) क्रमांक २०४५८/२०२२सामान्य
०६.०२.२०२४मुंबई रिट याचिका क्रमांक २७७०/२०२२सामान्य
०३.०३.२०२२नागपूर रिट याचिका क्रमांक २०३५/२०१९सामान्य
०४.०३.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्रमांक ६२५५/२०१९सामान्य
०७.०३.२०२२मुंबई प्रथम अपील क्रमांक ११४२/२०१४सामान्य
०४.०३.२०२२मुंबई रिट याचिका क्रमांक २१९/२०२२सामान्य
११.०३.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र.२७९/२०१६सामान्य
०४.०३.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र.१०२३९/२०२१सामान्य
१०.०२.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र.११७०८/२०२१सामान्य
१६.०३.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र.८७३८/२०२१सामान्य
१७.०३.२०२२नागपूर रिट याचिका क्र.४५८८/२०१९सामान्य
०७.०३.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र.१८१५/२०१९सामान्य
२२.०२.२०२२नागपूर रिट याचिका क्र.४०७४/२०२१सामान्य
२५.०२.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र.७३४/२०१३सामान्य
०१.०२.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र.८९५/२०१८सामान्य
३१.०१.२०२२मुंबई रिट याचिका क्र.१०४४८/२०१९सामान्य
२६.०२.२०२२नागपूर प्रथम अपील क्र.९६७/२००७सामान्य
१३.०१.२०२२नागपूर फौजदारी अपील क्र.५८६/२०१८सामान्य
३१.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १४१७८/२०१७सामान्य
१९.०१.२०२२नागपूर रिट याचिका क्र ७२१३/२०१९सामान्य
२४.०२.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र. ५३३/२०१२सामान्य
१७.०२.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र ५२२४/२०१७सामान्य
२७.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ४८४३/२०१५सामान्य
२८.०१.२०२२मुंबई रिट याचिका क्र. ५७२१/२०००सामान्य
२५.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १५१८७/२०१९सामान्य
२७.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १४१३०/२०१९सामान्य
१८.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्र. ५१२२/२०१९सामान्य
१७.०१.२०२२मुंबई रिट याचिका क्र. ३८२४/२०२१सामान्य
०३.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्र. ११५०/२०२०सामान्य
२०.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ९९७५/२०२१सामान्य
२६.०२.२०२२नागपूर प्रथम अपील क्र. १६२७/२००८सामान्य
२१.०२.२०२२ नागपूर फौजदारी अपील क्र. ४२९/२०२१सामान्य
१०.०१.२०२२मुंबई प्रथम अपील क्र. १०२/२०२१सामान्य
०३.०१.२०२२मुंबई याचिका (एल) क्र. १९८९१/२०२१सामान्य
२६.०२.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र. ७२१/२०००सामान्य
०७.०२.२०२४औरंगाबाद प्रथम अपील क्र. १३९४/२०१७सामान्य
०६.०२.२०२४औरंगाबाद फौजदारी अपील क्र. ५९७/२०२२सामान्य
३०.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र. २२४/२०२४ सामान्य
१४.०२.२०२४औरंगाबाद दिवाणी पुनरीक्षण अर्ज क्र. ३/२०२१सामान्य
०४.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १३४०/२०२३सामान्य
०६.०२.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ६७२५/२०२०सामान्य
१४.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ७९८५/२०११सामान्य
२१.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्र. ८९६६/२०२१सामान्य
१७.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्र. ६०२/२०१४सामान्य
१४.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्र. ३२९८/२०२१सामान्य
०७.०२.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १३३४८/२०२१सामान्य
०८.०२.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १२३४४/२०१७सामान्य
०८.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्र. ८७९३/२०२१सामान्य
१३.०१.२०२२मुंबई रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. ४०५७/२०२०सामान्य
०४.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ७९१६/२०१५सामान्य
०६.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. २४१/२०२२सामान्य
२१.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्र. २६३२/२०२१सामान्य
२४.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका (एल) क्र. ३१७०५/२०२१सामान्य
१२.०१.२०२४मुंबई फौजदारी अपील क्र. ३८५/१९९७सामान्य
१७.०१.२०२४मुंबई फौजदारी पुनरीक्षण अर्ज क्र. ३५/२०२१सामान्य
१५.०१.२०२४मुंबई रिट याचिका क्र. १२२०२/२०२३सामान्य
२१.०२.२०२४औरंगाबाद फौजदारी अपील क्र. ८०२/२०२२सामान्य
१३.०२.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ८६१२/२०२२सामान्य
१६.०२.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ४७४५/१९९७सामान्य
१६.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ५९१/२०२४सामान्य
२३.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १५२२४/२०२३सामान्य
२९.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ७५९५/२०२०सामान्य
०७.०२.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १४०१/२०२४सामान्य
०८.०२.२०२४औरंगाबाद वाणिज्यिक अपील क्र. १/२०२३सामान्य
०८.०२.२०२४औरंगाबाद फौजदारी रिट याचिका क्र. १५२७/२०२३सामान्य
३१.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १३९४२/२०२१सामान्य
१४.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका (एल) क्र. ७५३७/२०२१सामान्य
२५.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १४८८९/२०२१सामान्य
१३.०१.२०२२नागपूर रिट याचिका क्र. ३७८८/२०१९सामान्य
०९.०२.२०२२ औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ५१२८/२०२१सामान्य
२१.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्र. ३४५६/२०१९सामान्य
१८.०२.२०२२मुंबई रिट याचिका क्र. ६९६६/२०२१सामान्य
१८.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १४९३८/२०२३सामान्य
११.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १०३९९/२०२३सामान्य
१७.०१.२०२४औरंगाबाद फौजदारी अपील क्र. ९२५/२०१९सामान्य
०३.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १४९९२-१४९९६/२०२१सामान्य
०७.०२.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १३३४९/२०२१सामान्य
०९.०२.२०२२नागपूर दुसरे अपील क्र. ५३८/२०१८सामान्य
१४.०१.२०२२ नागपूर रिट याचिका क्र. ५४६०/२०२१सामान्य
१४.०१.२०२२नागपूर अवमान याचिका क्र. ७९/२०१५ मधील अवमान अपील क्र. २/२०१६सामान्य
२७.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ७४११/२०२१सामान्य
०३.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ९३४३/२०२१सामान्य
२४.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ८३४७/२०१९सामान्य
१३.०१.२०२२नागपूर रिट याचिका क्र. ५४८०/२०२१सामान्य
१३.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १४१७८/२०१७सामान्य
१४.०१.२०२२नागपूर केंद्रीय उत्पादनशुल्क अपील क्र. १६/२००६सामान्य
१९.०१.२०२२मुंबई प्रथम अपील क्र. ९०२/२०१९सामान्य
३१.०१.२०२२औरंगाबाद दुसरे अपील क्र. २४८/२०१९सामान्य
०४.०१.२०२२नागपूर रिट याचिका क्र. ५४७२/२००६सामान्य
१४.०१.२०२२नागपूर कौटुंबिक न्यायालय अपील क्र ९५/२०१४सामान्य
०३.०२.२०२२मुंबई अवमान याचिका क्र. ४३३/२०२१सामान्य
०७.०१.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र. ६३१/२०१२सामान्य
०३.०१.२०२२ औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १४९९१/२०२१सामान्य
०४.०१.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र. ४१४/१९९८सामान्य
२४.०१.२०२२मुंबई लवाद याचिका (एल) क्र. १३६६/२०२२सामान्य
०९.०२.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र. ५६/२००१सामान्य
०५.०१.२०२२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ६९८७/२०१९ सामान्य
१७.०१.२०२२नागपूर फौजदारी अपील क्र. ६१५/२०१८सामान्य
१५.०२.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र. १११/२०१४सामान्य
२४.०१.२०२२मुंबई प्रथम अपील क्र. ९३९/२०१९सामान्य
०४.०१.२०२२मुंबई प्रथम अपील क्र. ११२/२०१३सामान्य
११.०१.२०२२औरंगाबाद दुसरे अपील क्र. १११/२०१७सामान्य
१३.०१.२०२२मुंबई रिट याचिका क्र. ३७८८/२०१९ सामान्य
१५.०२.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र. ९७८/२०१२सामान्य
०९.०२.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र. ४२३/२०००सामान्य
१०.०१.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र. ४७५/२००१सामान्य
१०.०१.२०२२ मुंबई रिट याचिका क्र. ८९०५/२०२१सामान्य
१०.०१.२०२२मुंबई रिट याचिका (एल) क्र. १२७५/२०२१सामान्य
२१.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१९०/१९८८सामान्य
३०.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५२८३/१९९२सामान्य
१६.०२.१९६६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १६७/१९६४सामान्य
१६.०२.१९६६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७/१९६४सामान्य
२३.०८.१९६६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४६९/१९६६सामान्य
०४.०२.१९६६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७९७/१९६३सामान्य
१२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७०६८/१९९६सामान्य
१२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५६६/१९९६सामान्य
०३.०९.१९५९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३२/१९५८सामान्य
२५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८८५/१९८१सामान्य
०७.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८९९४/१९९६सामान्य
०४.०२.१९६६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६६१/१९६३सामान्य
१९.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९३८३/१९९६सामान्य
०९.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) ३१७/१९९३ मधील वादकालीन अर्ज क्र. २४, ४१अ, ४३-४९ आणि ५१-६५सामान्य
०४.०३.१९६६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १५०-१५२/१९६५सामान्य
०९.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१७१/१९९५सामान्य
२८.०१.१९६६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०७०/१९६५सामान्य
२२.०८.१९६६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९८/१९६४सामान्य
२२.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५०९/१९७६सामान्य
२६.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०२२५/१९९६सामान्य
१९.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १५२१०/१९९६सामान्य
२२.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३२८/१९९१सामान्य
०६.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२९८/१९८१सामान्य
२१.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४२५/१९८३सामान्य
२०.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२८७२/१९९६सामान्य
२०.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १२७१७/१९९६ सामान्य
२०.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३०८६/१९९६सामान्य
२०.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२२८५/१९९६सामान्य
२०.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२२८६/१९९६सामान्य
२०.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२८५९-६९/१९९६सामान्य
०७.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. २४२१/१९९३सामान्य
१०.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १४७१७/१९९६ सामान्य
०२.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०६६३/१९९६सामान्य
१६.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६७७/१९७७सामान्य
१४.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११०५२/१९९६सामान्य
२५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७३५/१९८१सामान्य
०८.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९०४०/१९९६सामान्य
०९.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६८७/१९९६सामान्य
१५.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १२४/१९८७सामान्य
०५.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२२१/१९८७सामान्य
०८.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९०२३/१९९६सामान्य
०९.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४६/१९८७सामान्य
२३.०१.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२५/१९६२सामान्य
२१.०१.१९६४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ९०/१९६१सामान्य
२०.०१.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६९०/१९६२सामान्य
१२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५००/१९९६सामान्य
११.०२.१९६६सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १३६/१९६५सामान्य
०७.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०६५६/१९९६सामान्य
१३.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४१७३-७४/१९८४सामान्य
०९.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.१४७५१/१९९६सामान्य
२१.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२७२५/१९८६सामान्य
१९.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (फौ.) क्र.२१२९/१९९२सामान्य
३०.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. १४५ आणि १४९-१५८/१९५९सामान्य
२५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९५११-१२/१९९६सामान्य
१६.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९१८८-९०/१९९६ सामान्य
१४.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.१५०३६/१९९६सामान्य
२२.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७६३/१९८६सामान्य
१३.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८८४/१९९६सामान्य
१३.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२९५/१९८०सामान्य
०८.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३६०/१९८०सामान्य
२५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६७२/१९९२सामान्य
२१.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९६४/१९८९सामान्य
१८.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२३१०/१९९६सामान्य
१८.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.११८८४/१९८६ सामान्य
१७.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.१८१५६/१९९६सामान्य
१८.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५१३/१९८१सामान्य
१७.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१२३/१९९१सामान्य
१७.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९०/१९८०सामान्य
१५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौ) क्र.१४२०अ/१९८२सामान्य
१५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१४८९०/१९९६सामान्य
१५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९८६०/१९९६सामान्य
१५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९८१७/१९९६सामान्य
१३.०८.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२७३/१९६३सामान्य
२०.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १६४४-४५/१९९६सामान्य
१३.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.११०४८/१९९६सामान्य
१९.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.११३४१/१९९६सामान्य
२१.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.१५८९६/१९९६सामान्य
०६.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२१८५/१९९३सामान्य
१२.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०९९१/१९९६सामान्य
२३.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३९०२/१९८७सामान्य
०७.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५८९/१९८६सामान्य
०८.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०८७१/१९९६सामान्य
१३.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २७५-७७/१९९३ मधील फौजदारी संकीर्ण याचिका क्र. ३८३०/१९९६सामान्य
१९.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.१५१९६/१९९६सामान्य
१३.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४४६/१९८७सामान्य
१३.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२८०८-०९/१९९६सामान्य
१३.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२८५८/१९९६सामान्य
१६.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२३१३/१९९६सामान्य
१६.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३०५३/१९९६सामान्य
१७.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६७९/१९९२सामान्य
०४.०१.२०२२ औरंगाबाद प्रथम अपील क्र. ७४९/२०२१ सामान्य
०५.०१.२०२२ मुंबई रिट याचिका क्र. ३६४०/२०१९ सामान्य
१३.०१.२०२२मुंबई रिट याचिका क्र. २७७/२०१८ सामान्य
०२.०१.२०२४ औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १५६९४/२०२३ सामान्य
०८.०१.२०२४ नागपूर रिट याचिका क्र. २९९१/२०२२सामान्य
०३.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र. १४४७८/२०२३ सामान्य
०३.०२.२०२२ मुंबई फौजदारी अपील क्र. ११०६/२०१२सामान्य
०४.०१.२०२२ औरंगाबाद रिट याचिका क्र. २०९७/२०१५ सामान्य
१०.०१.२०२४ मुंबई रिट याचिका क्र. १५११८/२०२३सामान्य
०८.०१.२०२४ मुंबई फौजदारी रिट याचिका (स्टॅम्प) क्र. १३४/२०२४सामान्य
२४.०१.२०२४ औरंगाबाद फौजदारी अपील क्र. ६१९/२०२१सामान्य
१६.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ३५९२/२०१० सामान्य
०५.०२.२०२४ नागपूर प्रथम अपील क्र. १८५/२०२२ सामान्य
०८.०२.२०२४नागपूर प्रथम अपील क्र. ४२०/२००९ सामान्य
२३.०१.२०२४ नागपूर रिट याचिका क्र. ५६३७/२०२२ सामान्य
११.०१.२०२४ नागपूर फौजदारी रिट याचिका क्र. १२३/२०२३सामान्य
३१.०१.२०२४ औरंगाबाद फौजदारी अपील क्र. ५६८/२०२२ सामान्य
१२.०१.२०२२ नागपूर फौजदारी अपील क्र. ५७३/२०१८ सामान्य
०४.०१.२०२२ औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ९८६८/२०१७ सामान्य
२८.०१.२०२२ मुंबई एल.सी. दावा (स्टॅम्प) क्र. ३७२९/२०२१ मधील प्रस्तावाची सूचना (नोटीस ऑफ मोशन) क्र. ११७०/२०२१ मधील आदेशावरील अपील क्र. १३६/२०२१ सामान्य
०५.०१.२०२औरंगाबाद रिट याचिका क्र. ७७०२/२०१७सामान्य
१०.०२.२०२२मुंबई फौजदारी अपील क्र. ४२८/२००१सामान्य
१०.०१.२०२२मुंबई रिट याचिका (एल) क्र. ३०९७४/२०२१ सामान्य
१०.०१.२०२२मुंबई रिट याचिका (एल) क्र. ५०६६/२०२०सामान्य
१७.०१.२०२४औरंगाबाद फौजदारी अपील क्र. १४३०/२०२३सामान्य
१९.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९८९३/१९९६सामान्य
२३.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३९६७/१९९०सामान्य
३१.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५४३७/१९९०सामान्य
१८.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४००/१९८७सामान्य
२२.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.११६४६-११७२४/१९९६सामान्य
०७.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५०२-५०३/१९८८सामान्य
०२.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.१६९०६/१९९६ सामान्य
१३.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४०२८/१९८८सामान्य
०७.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२२९७/१९८७सामान्य
२१.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २९७/१९९६सामान्य
०७.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४४१५-१६/१९८६सामान्य
०८.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०६६९-७०/१९९६सामान्य
१६.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.११३८५/१९९६सामान्य
१३.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२०९/१९९६सामान्य
१२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७७४८/१९९६सामान्य
०५.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १७४३/१९९५सामान्य
०८.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१३२-१३३/१९७९सामान्य
१२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७६१६/१९९६सामान्य
१२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७४६८/१९९६सामान्य
२७.०८.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५७७/१९६३सामान्य
१७.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१५०७/१९९६सामान्य
१५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १२२५६-५९/१९९६सामान्य
०९.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०९७४-१०९७५/१९९६सामान्य
०६.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८४१/१९८३सामान्य
१३.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१५८३/१९८५सामान्य
०८.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३९६१/१९८८सामान्य
२१.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६०७५-७६/१९९५सामान्य
०१.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२०८/१९७५सामान्य
३१.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९८९१/१९९६सामान्य
१६.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.११३४२/१९९६सामान्य
१२.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.११४०१/१९९६सामान्य
२०.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४२/१९८१सामान्य
०६.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३०३५/१९७९सामान्य
०७.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७२२-२३/१९८०सामान्य
१०.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४२०४/१९९२सामान्य
१५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७२५-७२८/१९९६सामान्य
१९.०८.१९६५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १६७/१९६३सामान्य
२७.०८.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४४४/१९६३सामान्य
१७.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७२९६/१९९६सामान्य
१७.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १०७/१९९४सामान्य
१८.०२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२७१/१९६२सामान्य
१३.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३२७४/१९९०सामान्य
१४.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय अवमान याचिका क्र. ७९/१९९४ मधील वादकालीन अर्ज क्र. १८/१९९६ सामान्य
१९.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८८८/१९९६सामान्य
०७.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६६४/१९८५सामान्य
०१.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७७०/१९९६सामान्य
३०.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४०६-११/१९९०सामान्य
२१.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१४८/१९८९सामान्य
०७.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८१/१९८५सामान्य
१९.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८७२-७३/१९९६सामान्य
१२.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०९१४/१९९६सामान्य
०७.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९९५/१९८६सामान्य
२३.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०९८७/१९९६सामान्य
२४.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४८३०-३१/१९९४सामान्य
०१.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०८६६/१९९६सामान्य
०१.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५७३-५७४/१९८७सामान्य
०६.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०४९८/१९९५सामान्य
०८.१०.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५२९८/१९९३सामान्य
०६.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५७१८/१९९४ मधील अवमान याचिका (दि.) क्र. ७९/१९९५ सामान्य
१७.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९५२१/१९९६सामान्य
१८.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७७९८/१९९६सामान्य
१९.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.३८/१९८७ सामान्य
१५.०७.१९६५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.१२९०२/१९९६ सामान्य
३०.०८.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८९०/१९६४सामान्य
२३.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२२७/१९९२ सामान्य
१४.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.१५०५४/१९९६ सामान्य
०७.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३९८६/१९८३ सामान्य
३१.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.१५८७८/१९९६ सामान्य
२३.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६१४९/१९८३सामान्य
२३.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.४७९/१९८८ सामान्य
३०.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.१३५९३/१९९६ सामान्य
२६.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.१४८३०/१९९४ सामान्य
०६.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७१-७२/१९७४ सामान्य
२५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८३७३/१९९५सामान्य
०५.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०१९१/१९९६सामान्य
३०.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.१३६७१/१९९६ सामान्य
०४.१०.१९६३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५६/१९६०सामान्य
०९.०४.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६८/१९६४सामान्य
०९.०४.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१५/१९६४सामान्य
०९.०४.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९६-९८/१९६४सामान्य
२४.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४६७/१९८० सामान्य
०३.०६.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८९८९/१९९६ सामान्य
१९.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८५३/१९९६ सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ४६७७/१९८५ सामान्य
१९.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १८२५६/१९९६ सामान्य
०८.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७४४-७५९/१९७७ सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८२४७/१९९६ सामान्य
२०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९८०/१९८० सामान्य
१२.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १६८१२/१९९६ सामान्य
१२.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४३२७/१९९१ सामान्य
१२.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४११/१९९३ सामान्य
१३.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११९२९/१९९६ सामान्य
१३.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६१/१९९२ सामान्य
११.०९.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १९७७५/१९९६ सामान्य
३०.०३.१९५३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ९६/१९५२सामान्य
०५.०२.१९५१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८/१९५० सामान्य
१३.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५१६१-६९/१९९३ सामान्य
२४.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५८९/१९९१ सामान्य
३०.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १३६५९/१९९६ सामान्य
२६.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४४३८-४२/१९९५ सामान्य
०७.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२८०/१९८६ सामान्य
०८.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०९१५-१०९१६/१९९६सामान्य
१६.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११३८५/१९९६ सामान्य
२२.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८९५/१९९६ सामान्य
२६.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९७६८/१९९६ सामान्य
०९.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११३४५/१९९६ सामान्य
३०.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६७६/१९९५सामान्य
०५.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ८०३/१९९५ सामान्य
०४.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८३७६/१९९५ सामान्य
११.०२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५९२/१९६१सामान्य
२३.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८६९-७१/१९९३ सामान्य
२२.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८६३/१९९६ सामान्य
३१.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७७५/१९८९ सामान्य
२४.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२७९/१९७९ सामान्य
०६.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३८३/१९८७ सामान्य
०५.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०७०२/१९९६ सामान्य
०७.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२३३/१९७० सामान्य
०५.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०६९६/१९९६ सामान्य
३०.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १३६८/१९९६ सामान्य
२५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३३१/१९८२ सामान्य
०४.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११९६७/१९९५ सामान्य
०४.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११८७४/१९९५ सामान्य
१६.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०६९०/१९९५ सामान्य
०४.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११९३७/१९९५ सामान्य
०४.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११८७६/१९९५ सामान्य
१६.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११३८१-८२/१९९६ सामान्य
२३.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३४/१९९३ सामान्य
०५.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०१८८-८९/१९९६ सामान्य
२५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७९/१९८१ सामान्य
२२.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७५१/१९९६ सामान्य
२३.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २०८४-९०/१९८४ सामान्य
२२.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८७५५-५६/१९९५ सामान्य
०५.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०६९०/१९९६ सामान्य
१५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८४३/१९९६ सामान्य
१५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १२८९५/१९९६ सामान्य
१८.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७७४०/१९९६ सामान्य
१५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९१६८/१९९५ सामान्य
२३.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८२९९/१९९५ सामान्य
०५.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०५९१/१९९६ सामान्य
१९.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९७५०/१९९६ सामान्य
०८.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०२२६-२७/१९९६सामान्य
१६.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११३९९/१९९६सामान्य
२३.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०३१०/१९९५सामान्य
१९.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७३०/१९९६सामान्य
१९.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९३८४-८५/१९९६ सामान्य
२२.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८८९/१९९६ सामान्य
२३.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७/१९९३ सामान्य
२५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४७४/१९८१ सामान्य
२२.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८८३/१९९६सामान्य
०८.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७५४/१९८७सामान्य
०६.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२७६/१९८७ सामान्य
१८.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५५४/१९९६सामान्य
१९.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७७८४-८५/१९९६ सामान्य
२२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७७८७/१९९६ सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९०६०-६१/१९९६ सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १४३७३/१९९६सामान्य
०९.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९०७७/१९९६सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९०५९/१९९६ सामान्य
२५.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७६५/१९८२ सामान्य
०९.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १०७५४-५५/१९९६ सामान्य
१९.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४२२२/१९८३सामान्य
१९.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७७१३-१४/१९९६ सामान्य
१७.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६६२/१९८५सामान्य
२३.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१३४/१९७८ सामान्य
१२.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९४७७/१९९६ सामान्य
२०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६२९६/१९९५सामान्य
०८.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३४०/१९८१ सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९०५८/१९९६सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६७५/१९९६सामान्य
२१.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७०३-७०४/१९८९ सामान्य
०७.०८.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०२१५-१६/१९८३ सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८२२६/१९९६ सामान्य
०९.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९०५७/१९९६सामान्य
२२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७७५७/१९९६ सामान्य
२३.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४२४७/१९९५सामान्य
२२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७७५९/१९९६ सामान्य
२२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८८७९-८०/१९९६ सामान्य
१५.०४.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४३/१९६५ सामान्य
१५.०४.१९६५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४३/१९६५ सामान्य
१५.०३.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८०१-८०२/१९६२ सामान्य
१९.०१.२०२४औरंगाबाद फौजदारी अपील क्र.७२७/२००२सामान्य
०२.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका (एल) क्र.१३४५८/२०२३सामान्य
०९.०१.२०२४औरंगाबाद प्रथम अपील क्र.४२५८/२०१७ सामान्य
०३.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र.१२५७४/२०१९सामान्य
०३.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र.१५५८२/२०२३सामान्य
०८.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र.१४७३२/२०२३सामान्य
१६.०१.२०२४औरंगाबाद फौजदारी अपील क्र.१२५०/२०१९सामान्य
११.०१.२०२४औरंगाबाद फौजदारी अपील क्र.७५/२००२सामान्य
१९.०१.२०२४औरंगाबाद रिट याचिका क्र.१३६०५/२०१९सामान्य
१५.०४.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१४४-१४५/१९६४सामान्य
१५.०४.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६६-६७/१९६४सामान्य
१५.०४.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१५० आणि १६०/१९६४सामान्य
०४.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.११९००/१९९५सामान्य
०७.१०.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२२३५/१९८४सामान्य
२२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५५०८/१९९५सामान्य
०७.०२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३४०/१९६०सामान्य
२७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२३४७/१९८६सामान्य
११.०२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१९४/१९६१सामान्य
१९.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७७५०/१९९६सामान्य
२२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७७३०/१९९६सामान्य
१२.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९४८१/१९९६सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१९१९/१९९६सामान्य
२२.०१.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३५६/१९६२सामान्य
१४.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०३०५/१९९५सामान्य
१४.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०८१/१९७६सामान्य
११.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७८८२/१९९६सामान्य
२३.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७९३६/१९९५सामान्य
०८.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.५६८ आणि ७११/१९९५सामान्य
०९.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.)क्र. ११०४३/१९९६सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५२८१/१९८३सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९०७८/१९९६सामान्य
०९.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.)क्र. ११०५०-५५/१९९६ सामान्य
११.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३०००/१९९७सामान्य
३१.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२७२९/१९९७सामान्य
११.०५.२००१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८७२/१९९२सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८३९१ /१९९६सामान्य
१९.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७७९३/१९९६सामान्य
०९.०३.१९६४सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.१,७,८,१०,५३ आणि ७६/१९६३सामान्य
०८.०२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.११०/१९६१सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.६७८/१९९६सामान्य
०८.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९४९७-९८/१९९६सामान्य
०९.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१९५९/१९८४सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.)क्र. १३०८८/१९९६सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९०७४/१९९६सामान्य
०२.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७७९४/१९९६सामान्य
०१.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७५६५/१९९६सामान्य
०१.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.२२८/१९८७सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७२४३/१९९३सामान्य
२२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७७३९/१९९६सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.)क्र. १११४०/१९९६सामान्य
०६.१०.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६५८४-८५/१९९४सामान्य
१८.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७६७३/१९९६सामान्य
०८.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.९२८/१९९२ मधील वादकालीन अर्ज क्र.०३सामान्य
२७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२७१०-१५/१९९७सामान्य
१२.०५.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२९७२/१९९२सामान्य
१८.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७८४५/१९९६सामान्य
०८.०७.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९४८०/१९९६सामान्य
०७.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७७९६/१९९६सामान्य
०९.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.१२३००/१९९१ मधील अवमान याचिका क्र.१४८/१९९५ मधील वादकालीन अर्ज क्र.१-३/१९९६सामान्य
०९.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.)क्र. ११०३७/१९९६सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९०५५/१९९६सामान्य
१०.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९१०२/१९९६सामान्य
०५.०१.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३३१/१९६२सामान्य
०१.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१७३-१७५/१९६०सामान्य
२२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७५५९/१९९६सामान्य
२६.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.५९२/१९८७सामान्य
२५.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१७४४-४५/१९८८सामान्य
२५.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.११७१-७४/१९९५सामान्य
२२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७७६८/१९९२सामान्य
११.०२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५९२/१९६१सामान्य
१६.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७५१५/१९९६सामान्य
१०.०३.१९६२सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.२१५/१९६३सामान्य
०४.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२१७२/१९९५सामान्य
१४.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१८९९-१९००/१९७६सामान्य
०१.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१३/१९९५सामान्य
२४.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७४९६/१९९६सामान्य
१६.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.११८७-८८/१९८५सामान्य
१८.१२.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९७४/१९६४सामान्य
२२.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र.९१/१९५६सामान्य
०५.१०.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९२५/१९९०सामान्य
०६.०३.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७९/१९६२सामान्य
०२.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७७८१/१९९६सामान्य
०२.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८८४३-८८५०/१९९६सामान्य
२४.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३६७/१९९१सामान्य
०७.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७८८१/१९९६सामान्य
०७.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७८२९/१९९६सामान्य
०६.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.३०/१९८८सामान्य
०५.०५.१९५९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७५३/१९५७सामान्य
०९.०३.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२०/१९६३सामान्य
०५.०५.१९५९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३२६/१९५७सामान्य
०७.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७९५०/१९९६सामान्य
०७.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७८४४/१९९६सामान्य
०२.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८२६७-६८/१९९६सामान्य
०१.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.)क्र. ५३०२/१९९२सामान्य
२०.१२.२०२३औरंगाबाद दिवाणी पुनरीक्षण अर्ज क्र. १/२००५सामान्य
०३.०१.२०२४नागपूर रिट याचिका क्र. ६३४१/२०२२सामान्य
२१.१२.२०२३नागपूर फौजदारी पुनरीक्षण अर्ज क्र. ९४/२०२२सामान्य
०५.०१.२०२४मुंबई रिट याचिका क्र. १३३००/२०२३सामान्य
१२.०१.२०२४मुंबई रिट याचिका क्र. ११८६४/२०१९सामान्य
०६.१२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १९३/१९६१सामान्य
२२.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. ३२/१९५९सामान्य
२४.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९००-९०९/१९९४सामान्य
२०.०३.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४६/१९६२सामान्य
२०.०३.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३९९-४०३/१९६२सामान्य
१६.०३.१९६४सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १७५/१९६३सामान्य
१३.०३.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४६७/१९६३सामान्य
१२.०३.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४३/१९६२सामान्य
१२.०३.१९६४सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १२५-१३५/१९६३सामान्य
१०.०३.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५५२/१९६३सामान्य
१०.०३.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११५-११६/१९६३सामान्य
१६.११.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७०१५-१९/१९९३सामान्य
०७.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२९८/१९७९सामान्य
२७.०५.१९५४सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. २५४/१९५४सामान्य
१४.०५.१९५४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५४/१९५३सामान्य
१५.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३६०/१९७९सामान्य
१६.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०४९२/१९९५सामान्य
०७.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. ८४/१९५७सामान्य
०५.०३.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३००/१९६१सामान्य
२०.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०३५/१९९५सामान्य
१२.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. १४० and १७७-१९१/१९५९सामान्य
११.१२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१६/१९५९सामान्य
१०.१२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४७-४८/१९६१सामान्य
०१.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५०९/१९९२सामान्य
२४.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. १३६७१-७२/१९८४सामान्य
२६.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७६६०-६२/१९९६सामान्य
३०.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८८४/१९९५सामान्य
१७.१०.१९५८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४३३/१९५७सामान्य
१५.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७४९९/१९९६सामान्य
१६.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९१४/१९८६सामान्य
३०.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८६६१/१९९६सामान्य
०५.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९९८३/१९९३सामान्य
०६.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८२८४-८३१५/१९९६सामान्य
०१.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८४०२/१९९५सामान्य
०१.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७२४९/१९९५सामान्य
०६.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९०६९/१९९६सामान्य
१६.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१-४४/१९६०सामान्य
१४.०२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२१६-१७/१९९५सामान्य
२३.०७.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३४०/१९८६सामान्य
२१.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५५३/१९९७सामान्य
१७.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५३७६-७७/१९९५सामान्य
१६.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२४८/१९७७सामान्य
०७.०२.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४३२/१९५७सामान्य
०६.०२.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४२१-४२३/१९५७सामान्य
०४.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. २२७/१९९६सामान्य
२६.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८९०७/१९९६सामान्य
०६.१०.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६८६७/१९९४सामान्य
०७.१०.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७३८२/१९९४सामान्य
०६.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९२/१९५८सामान्य
०७.१०.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४४९७/१९८५सामान्य
०४.१०.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५०२८/१९९०सामान्य
०६.०३.१९६४सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ८७/१९६२सामान्य
१५.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७४९०/१९९६सामान्य
३०.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. ९६७९/१९९६सामान्य
३०.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८८५४/१९९६सामान्य
१६.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८५८/१९७९सामान्य
०३.०३.१९६४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १११/१९६१सामान्य
०५.०५.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०४१/१९८५सामान्य
३०.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६६२/१९९६सामान्य
३०.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८८०२/१९९६सामान्य
२१.०४.१९५९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७६८/१९५७सामान्य
३०.१०.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७९०/१९६३सामान्य
०२.०३.१९५१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३१/१९५०सामान्य
१५.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७५११-१३/१९९६सामान्य
१५.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५९३/१९६३सामान्य
०८.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४७९७/१९८४सामान्य
०९.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ११७-११८/१९८६सामान्य
२६.०२.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५६८ and ७६७/१९६३सामान्य
१२.०२.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५०/१९६५सामान्य
१०.०२.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९५/१९६३सामान्य
११.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९८७-८९/१९९७सामान्य
१५.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२१२०/१९९५सामान्य
१२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७११४/१९९६सामान्य
१२.०४.१९८६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७१३७/१९९६सामान्य
११.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८४/१९९६सामान्य
१०.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २२५/१९९६सामान्य
३०.०४.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६७३/१९६३सामान्य
१५.१५.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०५७४-१०५८३/१९८३सामान्य
०६.०२.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३७/१९५६सामान्य
२१.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४६१/१९५७सामान्य
१५.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५६१/१९९६सामान्य
१५.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२०७५/१९९५सामान्य
२३.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १८२/१९९०सामान्य
१२.०२.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४३१/१९६३सामान्य
०८.०१.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८७९/१९६२सामान्य
२२.०२.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७२/१९५६सामान्य
३१.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६६६/१९९७सामान्य
१६.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८३/१९६०सामान्य
०६.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०४४६/१९९५सामान्य
१५.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७६६८/१९९६सामान्य
२५.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८११७/१९९५सामान्य
०४.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७०३२/१९९६सामान्य
११.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४६१-४६२/१९९७सामान्य
१२.०२.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६५२/१९६४सामान्य
२५.०२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २६३/१९६४सामान्य
०२.०३.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६५६-५६६/१९६३सामान्य
१०.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३२३/१९८४सामान्य
०८.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६९०२/१९९६सामान्य
१२.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४५७९/१९९५सामान्य
३१.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६७८/१९९७सामान्य
१३.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२३४/१९७९सामान्य
२७.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९१३३/१९९५सामान्य
१२.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन याचिका क्र. १३४७/१९९५सामान्य
३०.१०.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८७९/१९९५सामान्य
३०.१०.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९९२८/१९९५सामान्य
३०.१०.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९९००-०४/१९९५सामान्य
०२.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०४२०/१९९५सामान्य
०२.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०५२२/१९९५सामान्य
०८.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८५०९/१९९५सामान्य
०२.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०२१७/१९९५सामान्य
०२.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०२७१/१९९५सामान्य
०२.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०४८१/१९९५सामान्य
०३.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०२६१/१९९५सामान्य
०२.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०२१३/१९९५सामान्य
०१.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६२५८-५९/१९८३सामान्य
०१.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १००२२/१९९५सामान्य
०१.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८६२७/१९८३सामान्य
१९.१०.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९५७२-७५/१९९५सामान्य
०१.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १००१६/१९९५सामान्य
०१.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३३६-३६अ/१९७८सामान्य
०९.१०.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. ६५०३/१९८६सामान्य
३०.१०.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०१८०/१९९५सामान्य
११.१०.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९६८/१९८०सामान्य
३१.१०.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६०४/१९८२सामान्य
०१.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८३२५/१९९५सामान्य
३०.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७५०/१९७७सामान्य
३१.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११२/१९९५सामान्य
३१.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५४७/१९८८सामान्य
२९.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७३/१९७९सामान्य
२९.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०७/१९८६सामान्य
३०.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६०८-४०/१९८०सामान्य
०४.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८३०५-०६/१९९५सामान्य
०१.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८०७७/१९९५सामान्य
०५.११.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०१४/१९६३सामान्य
०४.११.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०९९-११०१/१९६३सामान्य
०४.११.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८२/१९६३सामान्य
१४.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७७५६/१९९५सामान्य
०१.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८३९२/१९८३सामान्य
११.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८७७/१९९५सामान्य
२५.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १०११/१९९५सामान्य
३१.१०.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१३३/१९८२सामान्य
११.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय रीट याचिका क्र. २१/१९९४सामान्य
३०.१०.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०००४/१९९५सामान्य
१७.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८१८३/१९९५सामान्य
१६.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७९७९/१९९५सामान्य
२२.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७४५८/१९९५सामान्य
१६.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५७२/१९९५सामान्य
१७.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १७८८५/१९९५ सामान्य
२४.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७९२०/१९९५सामान्य
११.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७४०१/१९९५सामान्य
२४.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ४५९७/१९९०सामान्य
१४.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७७७१-७२/१९९५सामान्य
०९.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९३०-१९३६/१९९९सामान्य
०७.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १५८०६/१९९५सामान्य
०३.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७४०२-७४०८/१९९५सामान्य
०८.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७०१८/१९९५सामान्य
०३.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७४१२/१९९५सामान्य
०४.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७०९१/१९९५सामान्य
०१.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८०८६/१९९५सामान्य
०६.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५२२/१९८०सामान्य
३१.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५७९४/१९९४सामान्य
०१.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८३३६/१९९५सामान्य
१७.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७९४०/१९९५सामान्य
२४.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७९७७/१९९५सामान्य
१७.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७८९६/१९९५सामान्य
१४.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५६५-६६/१९९५सामान्य
२५.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८०३०/११९५सामान्य
२४.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७८७४/१९९५सामान्य
१७.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७८३०/१९९५सामान्य
१७.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७३१६-१७/१९९५सामान्य
१७.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५८७/१९९५सामान्य
२१.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३६७/१९९५सामान्य
१६.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७८७०/१९९५सामान्य
१७.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७८७३/१९९५सामान्य
१७.१२.१९९२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४२१/१९८३सामान्य
०३.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५८५/१९९५ मधील अवमान याचिका क्र. १७५/१९९४सामान्य
०३.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७६०८/१९९५सामान्य
०३.०८.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७४६२/१९९५सामान्य
०३.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७३९८/१९९५सामान्य
०७.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७२८४/१९९५सामान्य
१४.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७१९/१९९२ मधील फौजदारी किरकोळ याचिका क्र. २१४/१९९४ सामान्य
११.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५८६/१९९५सामान्य
१७.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७४०९/१९९५सामान्य
१४.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय हस्तांतरण याचिका (दि.) क्र. २७०/१९९४ सामान्य
१७.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५११/१९९५ सामान्य
०८.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. ३२/१९९०सामान्य
२४.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७८६६/१९९५सामान्य
२५.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८०५८-६०/१९९५सामान्य
२४.०७.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६५४६/१९९५सामान्य
११.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८४१६/१९९५सामान्य
२५.०७.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१३०/१९८०सामान्य
२५.०७.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८०७-०९/१९७८सामान्य
१८.०७.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६३९२/१९९२सामान्य
०१.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८३८०/१९९५सामान्य
१२.०७.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५०३/१९९४सामान्य
०१.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८०८२/१९९५सामान्य
१६.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५९४-९९/१९९५सामान्य
२३.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९५१/१९७६सामान्य
२४.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७९३२/१९९५सामान्य
१६.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५८८/१९९५सामान्य
१०.०१.२०२४मुंबई रिट याचिका क्र. ३०५/२०२४सामान्य
२२.१२.२०२३मुंबई प्रथम अपील क्र. ५३६/२०२३सामान्य
०३.०१.२०२४मुंबई फौजदारी पुनरीक्षण अर्ज क्र. ३४७/२०२३सामान्य
०५.०१.२०२४मुंबई फौजदारी अर्ज क्र. ६५६/२०२३सामान्य
०८.०१.२०२४मुंबई फौजदारी अर्ज क्र. ४६३/२०१४सामान्य
१०.०१.२०२४मुंबई फौजदारी अर्ज क्र.४५१/२०२३सामान्य
१५.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५५२३/१९९५सामान्य
२४.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८९/१९६०सामान्य
०८.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५२१/१९९६सामान्य
१०.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६१०८/१९८३सामान्य
०४.११.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५३८/१९६४सामान्य
०४.०५.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०७२/१९६३सामान्य
१२.०१.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३७/१९६४सामान्य
०१.०३.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी किरकोळ याचिका क्र. २४०२/१९६४ सामान्य
०८.०३.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८७०/१९६२सामान्य
१६.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५२/१९५७सामान्य
१४.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४,३६ आणि ३७/१९५८सामान्य
३१.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६६९/१९९७सामान्य
०४.०३.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४/१९६३सामान्य
१९.१२.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५०३६-३७/१९९१सामान्य
१४.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११२५/१९७९सामान्य
१५.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२०८०/१९९५सामान्य
०८.०५.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६८७-८८/१९६३सामान्य
०४.११.१९६४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५५/१९६३सामान्य
१५.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२०९४/१९६३सामान्य
०८.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५१६-१७/१९९६सामान्य
२३.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. ३०७-३०८/१९६०सामान्य
२४.११.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८४१/१९६२सामान्य
१७.१२.१९९३सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ४५७/१९८८सामान्य
०७.१२.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७३३०/१९९३सामान्य
१०.०२.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५६०/१९६४सामान्य
११.०२.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६३०/१९६३सामान्य
१२.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७२७५/१९९५सामान्य
०३.१०.२००१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५६८/१९८१सामान्य
०८.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५६८/१९९१सामान्य
१३.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २६३/१९८३सामान्य
०५.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ९१९/१९८१सामान्य
१४.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२०५६/१९९५सामान्य
०८.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ६८३/१९९०सामान्य
०७.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११८६१/१९९५सामान्य
१५.१२.१९६४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६७/१९६३सामान्य
१०.१२.१९६४सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ११०/१९६४सामान्य
११.१२.१९६४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४३/१९६३सामान्य
०७.०१.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८१०/१९६२सामान्य
११.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (फौ.) क्र. ३६२८/१९९५सामान्य
०७.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. ८९०/१९६४ सामान्य
०७.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७३८४/१९९४सामान्य
१३.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५७/१९७८सामान्य
२४.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७३-२७७/१९६०सामान्य
०८.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५६४७/१९९४ मधील अवमान याचिका क्र. २४९/१९९४सामान्य
०७.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११८५६/१९९५सामान्य
१२.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४५७९/१९९५सामान्य
१४.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९८५/१९८०सामान्य
१४.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०४२/१९७७सामान्य
०६.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११९१२/१९९५सामान्य
१४.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४८६/१९८६सामान्य
१४.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७७४-७५/१९८०सामान्य
१२.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६२०/१९८९सामान्य
०८.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२११६-१८/१९९५सामान्य
०७.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११९०१/१९९५सामान्य
२८.०१.१९५३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९३/१९५२सामान्य
०१.१२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१६/१९५९सामान्य
०८.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६६६-६६७/१९५७सामान्य
२५.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९१००/१९९५सामान्य
०६.१२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १९३/१९६१सामान्य
०७.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११९३२/१९९५सामान्य
०८.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११८५९-६०/१९९५सामान्य
१७.०४.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५८७/१९६३सामान्य
१२.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६८०/१९७९सामान्य
०९.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०३३७/१९९५सामान्य
०२.०४.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २०६-२१०/१९६४ सामान्य
०२.०४.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९४/१९६४सामान्य
०२.०४.१९६५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५५-१५७/१९६४सामान्य
२८.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७९८३/१९९५सामान्य
२५.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७९/१९८७सामान्य
२८.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७८४८/१९९५सामान्य
२९.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५७३-७४/१९८०सामान्य
१३.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०४५२/१९९५सामान्य
१३.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०६८२/१९९५सामान्य
०६.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०२८२/१९९५सामान्य
२६.०२.१९६०सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १४/१९५९सामान्य
०२.०३.१९५१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१/१९५०सामान्य
१७.०४.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६८०-६८२/१९६३सामान्य
२४.०२.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०-११०/१९५५सामान्य
२२.०२.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५१३/१९५८सामान्य
०७.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११८१८ आणि ११८२०/१९९५ सामान्य
२१.०४.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५०७-५०८/१९६३सामान्य
१३.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२०५५/१९९५सामान्य
१०.१२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४७-४८/१९६१सामान्य
२२.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४८९५-९६/१९८४सामान्य
०४.०३.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३०१/१९६१सामान्य
०८.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११८४३-४९/१९९५सामान्य
३०.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९३१२/१९९५सामान्य
१४.०७.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२८०-८२/१९९३सामान्य
२५.०३.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५५९/१९६२सामान्य
०९.०४.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३३-३४/१९६२सामान्य
१०.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०५३९/१९९५सामान्य
१५.०९.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८४३९/१९९५सामान्य
०९.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३/१९९२सामान्य
०८.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८७५२/१९९५सामान्य
०९.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. १५११/१९८७सामान्य
०८.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०२०५/१९९५सामान्य
१६.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११५५५/१९९५सामान्य
३०.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२११/१९८६सामान्य
२८.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १५७८/१९९५सामान्य
२७.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११६६२/१९९५ सामान्य
१७.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११५६६/१९९५ सामान्य
०१.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. २५८४७/१९९५ सामान्य
२२.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १११८७/१९९५सामान्य
२७.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११२६०/१९९५सामान्य
२३.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८२६/१९८९सामान्य
९.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १००२३/१९९५सामान्य
०९.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४३०/१९८४सामान्य
०६.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४०५-०७/१९९५ मधील वादकालीन अर्ज क्र. १-५/१९९५सामान्य
११.०९.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८३८५-८६/१९९५सामान्य
०९.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८२८६/१९९५सामान्य
०८.०९.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १०८५-८६/१९९५सामान्य
०९.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४८४-८५/१९८९सामान्य
८.०९.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८३७७/१९९५सामान्य
२२.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११४५९/१९९५सामान्य
३०.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११६४५-४६/१९९५सामान्य
२९.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. २१०००/१९९३ सामान्य
१३.०८.१९९९ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२९/१९९८सामान्य
२८.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १५९३/१९९५सामान्य
२०.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११४०१/१९९५सामान्य
१०.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९९९२/१९९५सामान्य
२५.०९.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९३८/१९६३सामान्य
२५.०९.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७९९/१९६३सामान्य
२३.०९.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०१/१९६४सामान्य
०९.०४.१९६५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२११/१९६४सामान्य
०८.०४.१९६५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१३-१४/१९६४सामान्य
०८.०४.१९६५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२९/१९६२सामान्य
१३.०९.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८२३५/१९९५सामान्य
२०.०९.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८४३५-३६/१९९५सामान्य
१३.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. २४४३५/१९९५सामान्य
२१.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५३३७-४१/१९९०सामान्य
०५.०१.२०२४ मुंबई रिट याचिका क्र. १४४६५/२०२२सामान्य
०३.०१.२०२४ मुंबई अंतरिम अर्ज क्र. २४५८०/२०२३सामान्य
०५.०१.२०२४ मुंबई प्रथम अपील क्र. ७०८/१९९६सामान्य
२२.१२.२०२३ मुंबई किरकोळ दिवाणी अर्ज क्र. ८७/२०२२सामान्य
०८.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६४/१९७९ सामान्य
२८.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११३५-३६/१९८६सामान्य
३०.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६०७/१९८१सामान्य
२८.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५५८/१९८५ सामान्य
०८.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९९/१९७९सामान्य
०८.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९९४९/१९९५ सामान्य
२८.०८.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८०३२/१९९५ सामान्य
२३.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७१५/१९९४ सामान्य
२०.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. २५०३२-३३/१९९५सामान्य
२९.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११६१८/१९९५सामान्य
२१.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११५०८/१९९५ सामान्य
१७.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०६१०/१९९५ सामान्य
१३.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४५०३/१९९० मधील अवमान याचिका क्र. ३२६/१९९५ सामान्य
०८.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ५०/१९९३ सामान्य
२१.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४१/१९८५ सामान्य
१६.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय हस्तांतरण याचिका (दि.) क्र. ११२२०/१९९५सामान्य
१७.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५९८/१९८९ सामान्य
३०.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४८७/१९७९ सामान्य
२८.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २०६/१९८६ सामान्य
२२.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११४२५/१९९५ सामान्य
०२.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०२७३/१९९५सामान्य
०३.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०३०८/१९९५ सामान्य
०८.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८५/१९८१ सामान्य
०६.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. २३७०८/१९९५ सामान्य
२०.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११४६५/१९९५सामान्य
३०.११.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११५८१/१९९५ सामान्य
१६.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १११९२/१९९५ सामान्य
१७.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११५३२/१९९५ सामान्य
१२.०९.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८२५७-६०/१९९५सामान्य
१२.०९.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २११०/१९७९ सामान्य
०८.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३५४३-४६/१९९० सामान्य
२९.०८.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३०७७-७८/१९८० सामान्य
११.१०.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९६५-६६/१९८०सामान्य
१०.१०.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७१५/१९९० सामान्य
३०.१०.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९६३६/१९९५ सामान्य
१०.१०.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९२७८-८०/१९९५ सामान्य
३०.१०.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८६९/१९९५ सामान्य
११.१०.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०५३/१९७७सामान्य
२०.१०.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९५६०/१९९५ सामान्य
०२.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०२६९/१९९५ सामान्य
०२.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०२८१/१९९५ सामान्य
०२.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०२४५/१९९५ सामान्य
२६.०८.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५४०/१९९४ सामान्य
०६.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. २३७४०/१९९५ सामान्य
०२.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२४६/१९९५ सामान्य
३०.१०.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८५६/१९९५ सामान्य
२९.०९.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९२१९/१९९५ सामान्य
०१.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०२१२/१९९५ सामान्य
०१.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५३१५/१९८३ सामान्य
१२.१०.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९४६१/१९९५सामान्य
०१.११.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३००९/१९८३ सामान्य
३१.१०.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९७२३/१९९५ सामान्य
३१.१०.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७४३/१९८२ सामान्य
३१.१०.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०४०३/१९९५ सामान्य
३१.१०.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९८६/१९९२ सामान्य
०६.१०.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२/१९६४ सामान्य
०६.१०.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६८-१६९/१९६४ सामान्य
०५.१०.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५३४/१९६४ सामान्य
०३.०४.१९९७ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६२४/१९८६ सामान्य
०३.०४.१९९७ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१३९/१९८६ सामान्य
०३.०४.१९९७ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८३४/१९८६ सामान्य
१२.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९५१५/१९९४ सामान्य
०३.१०.१९९१ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१८७ आणि ३१८८/१९८८ मधील वादकालीन अर्ज क्र. १,२/१९८९ सामान्य
१७.०९.१९९१ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३०३३-३४/१९८९सामान्य
२२.१०.१९९१ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३८५०/१९९१ सामान्य
१४.०७.१९९३ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२०९/१९८१ सामान्य
०५.०५.२००० सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५८४/१९९८ सामान्य
२६.११.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.११०८-११०९/१९६३ सामान्य
०१.१२.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८३/१९६४ सामान्य
२७.११.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.२१८-२२१/१९६४ सामान्य
२०.११.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८५१/१९६४ सामान्य
२३.११.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७३९/१९६३ सामान्य
२३.११.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७७७/१९६२ सामान्य
२८.०७.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६६२७-३१/१९९५ सामान्य
१८.०७.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६३२३/१९९५ सामान्य
२७.०७.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६८०८-१०/१९९५ सामान्य
१६.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९४६५/१९९४ सामान्य
१६.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४०३/१९८७ सामान्य
१४.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५२९/१९८८ सामान्य
१०.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५७९१/१९९५ सामान्य
१२.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५६२७/१९९५ सामान्य
१४.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९२२७/१९९४ सामान्य
१२.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.)क्र. १०५४६/१९९५ सामान्य
१६.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१९६-९६अ/१९८६ सामान्य
०९.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१५४/१९८८ सामान्य
१०.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८८/१९७९ सामान्य
०२.०७.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१९८-९९/१९९३ सामान्य
०८.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४३७-३८/१९९५ सामान्य
०२.०७.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिक (फौ) क्र. २४२-२५८/१९९४ सामान्य
०५.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १८२०/१९९० मधील अवमान याचिका क्र. ३५७/१९९३ आणि वादकालीन अर्ज क्र. १३,१५ आणि १९सामान्य
२५.०७.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५५५९-६०/१९९४ सामान्य
१२.०७.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.१२३७६/१९९५ सामान्य
०८.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५६५६/१९९५ सामान्य
०९.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४६०/१९९५ सामान्य
०८.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५७०४/१९९५ सामान्य
१६.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौ.) क्र. २०३/१९९४ सामान्य
१४.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९१६१/१९९४ सामान्य
१४.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९३१/१९९४ सामान्य
१६.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६७०/१९८५ सामान्य
१४.०७.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६४८१/१९९५ सामान्य
२६.०७.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८६८/१९७९ सामान्य
०२.०९.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५८७४/१९९४ सामान्य
०२.०८.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६६९७/१९९५ सामान्य
१२.०७.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १२७०९/१९९५ सामान्य
२६.०७.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९०४/१९८० सामान्य
१३.०५.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६४७/१९८४ सामान्य
०४.०८.१९९३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५१६-५१७/१९९३ सामान्य
१२.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५७५२/१९९५ सामान्य
०९.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२५/१९९१ सामान्य
०९.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ५०७/१९९२ सामान्य
१४.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८९२/१९९४ सामान्य
०२.०७.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६९२०/१९९४ सामान्य
१०.०५.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौ.) क्र. २२१/१९९४ सामान्य
१५.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९६४८/१९९४ सामान्य
०७.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८९४८/१९९४ सामान्य
०९.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३८९/१९७८ सामान्य
०९.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९१०/१९८७ सामान्य
१३.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२२१-२२/१९८७ सामान्य
१३.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९१६०/१९९४ सामान्य
०९.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९४६२/१९९४ सामान्य
०९.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९४७३/१९९४ सामान्य
१३.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४५४२/१९८४ सामान्य
१३.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१२४/१९८६ सामान्य
०८.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३८३/१९८० सामान्य
१८.०९.१९९१ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२२१-२२/१९७७ सामान्य
१७.०९.१९९१ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१६८/१९८० सामान्य
२९.१०.१९८१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४०४/१९७९ सामान्य
२०.१२.१९९१ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २०३३/१९९१ सामान्य
१४.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९२७७/१९९४ सामान्य
०५.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४११/१९९० सामान्य
१०.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५५६८-७१/१९९५ सामान्य
०६.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.)क्र. १२५९७-६००/१९९३ सामान्य
०७.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९००/१९८० सामान्य
१६.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४२/१९९५ सामान्य
०९.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४०३-५४०४/१९९५ सामान्य
१०.०५.१९९५ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६४९/१९९५ सामान्य
०८.११.१९६३ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र ७६४-७६६/१९६३ सामान्य
०७.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८९१८/१९९४ सामान्य
०८.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १८२-१८७/१९८५ सामान्य
११.०९.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१२-४१४/१९६२ सामान्य
३१.०८.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र २६९/१९६२ सामान्य
२८.०८.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९३/१९६२ सामान्य
१०.१२.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३६/१९६४ सामान्य
०९.०८.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १२८/१९६२ सामान्य
०७.१२.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५३९/१९६३ सामान्य
२५.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३३६/१९९४ सामान्य
२९.११.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०५६-५७/१९८४ सामान्य
३०.११.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३५७/१९८४ सामान्य
२५.११.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८८६८/१९९४ सामान्य
२२.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७७०/१९८४ सामान्य
२४.११.१९९४सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. २२७०५/१९९४ सामान्य
०७.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८९१०/१९९४ सामान्य
०२.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९६४४/१९९४ सामान्य
२२.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११८०/१९८४ सामान्य
२९.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७४९/१९८६ सामान्य
२८.११.१९९४सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १९६४०/१९९४ सामान्य
२९.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३८/१९९२ सामान्य
२४.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९२५०-५१/१९९४ सामान्य
२९.११.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२९८/१९८४ सामान्य
३०.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६८७/१९८४ सामान्य
१२.०१.२०२४मुंबई लवाद याचिका क्र. २१६/२०२२सामान्य
११.०१.२०२४मुंबई लवाद याचिका क्र. ११४/२०२२सामान्य
११.०१.२०२४मुंबई लवाद याचिका क्र. ३२/२०२२सामान्य
०३.०१.२०२४ मुंबई रिट याचिका क्र. ३९५७ /२०२२सामान्य
०२.०१.२०२४मुंबई रिट याचिका क्र. ९९६५/२०२३सामान्य
२७.१०.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८७४३-४५/१९९४सामान्य
२०.१०.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. १४२९/१९७९ मधील वादकालीन अर्ज क्र. १०/१९९३सामान्य
२४.१०.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३५३-६१/१९८१सामान्य
२४.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९१५१/१९९४सामान्य
१०.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७६६४/१९९४सामान्य
३०.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२४६/१९८४सामान्य
०२.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४८१/१९८९सामान्य
०८.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ५०९/१९९१ मधील वादकालीन अर्ज क्र. १३ and १५/१९९३सामान्य
२३.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३४३-४५/१९९४सामान्य
२४.१०.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५६७/१९९४सामान्य
१७.१०.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७३७९-८१/१९९४सामान्य
०२.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९६४३/१९९४सामान्य
०१.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८८/१९९५सामान्य
१५.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४४१/१९८०सामान्य
१४.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७८२८/१९९४सामान्य
१२.०९.१९९१ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३१७/१९८८सामान्य
३१.१०.१९९१ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४३६६/१९९१सामान्य
१७.०९.१९९१ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६९९/१९८१सामान्य
०२.०९.१९९२ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३५५१/१९९२सामान्य
०९.१२.१९९२ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ३९२/१९८९सामान्य
०३.०८.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५४/१९६२सामान्य
२७.०७.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४३२/१९६१सामान्य
०२.०८.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३९४/१९६१सामान्य
३०.०७.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३३/१९६२सामान्य
२४.०७.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७२/१९६१सामान्य
३१.०७.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५२३/१९६१सामान्य
२४.०७.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २२९/१९६०सामान्य
२३.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२६२-६३/१९७७सामान्य
२०.१०.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७३७५-७८/१९९४सामान्य
०९.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७६९/१९९४सामान्य
३०.१०.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय अवमान याचिका (फौ.) क्र. ४/१९९२सामान्य
२१.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८९२१८/१९९४सामान्य
२३.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४५४/१९८८सामान्य
३०.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९११/१९८४सामान्य
०२.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९२१४/१९९४सामान्य
२४.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८३९/१९९४सामान्य
२४.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८३२/१९९४सामान्य
०७.१२.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८९२३/१९९४सामान्य
२२.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६३९/१९९४सामान्य
१०.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९५४/१९९२सामान्य
२३.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८०१-०२/१९९२ सामान्य
२७.१०.१९६४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०९६/१९६३सामान्य
१५.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७३७/१९८०सामान्य
०८.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८५९/१९८६ सामान्य
२४.१०.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७०६२/१९९४ सामान्य
२०.१०.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय अवमान याचिका (फौ.) क्र. ६/१९९२ सामान्य
०७.१०.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७४३०/१९९४ सामान्य
१८.१०.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३१५-१६/१९७८ सामान्य
०८.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७१५३/१९९४ सामान्य
१०.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७७२१-२२/१९९४ सामान्य
२१.११.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९५१७/१९९४सामान्य
२६.१०.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७२३/१९८६सामान्य
१३.०९.१९९१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ७५/१९९१सामान्य
०४.१०.१९९१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६२४/१९७९सामान्य
१७.०९.१९९१ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९२९/१९८६सामान्य
०९.१०.१९९१ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८५१ and ४१२५/१९९१सामान्य
०८.०५.२००० सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२८८/२०००सामान्य
२०.१०.१९९२ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३४१/१९९०सामान्य
१४.०९.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८६/१९८६सामान्य
१२.०८.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १०२२/१९८९ मध्ये पुनर्विलोकन याचिका क्र. २४९/१९९२ मधील वादकालीन अर्ज क्र. १४-१६/१९९४ सामान्य
१९.१०.१९६५ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१९-२७३/१९६४ सामान्य
२०.१२.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६८४/१९६२ सामान्य
२२.०७.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६२३-२४/१९८७ सामान्य
२२.०९.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९५/१९८९ सामान्य
२१.०८.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २१८/१९५९सामान्य
०३.०८.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ९७/१९९२सामान्य
११.०४.१९६० सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४७/१९६० सामान्य
०७.०४.१९६० सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी किरकोळ याचिका क्र. ९२८/१९५९ सामान्य
१८.०२.१९९९ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९११/१९९३ सामान्य
२५.०१.१९९९ सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमतीसाठी याचिका (दि) क्र. १४६६८/१९९८ सामान्य
१२.०२.१९९९ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७९३/१९९९ सामान्य
०५.०८.१९९९ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ५८८/१९९९ सामान्य
०५.०८.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६४१/१९९८ सामान्य
२२.०४.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५५/१९६२ सामान्य
०२.१२.१९५२ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६५/१९५२ सामान्य
११.०८.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४५८७/१९९५ सामान्य
०७.०१.१९९९ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२३६/१९९५ सामान्य
१०.०८.१९८८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५१९७/१९९३ सामान्य
१७.०७.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४९१/१९९२ सामान्य
२८.०१.१९९९ सर्वोच्च न्यायालय हस्तांतरण प्रकरण क्र. ७-८/१९९८ सामान्य
०४.०४.१९६१ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्रमांक ९६/१९५९ सामान्य
०१.०५.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५८१/१९६० सामान्य
१०.१२.१९६२सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विलोकन याचिका क्र. २६/१९६२ सामान्य
०४.०५.१९६२सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १८२/१९६१ सामान्य
०४.०५.१९६२सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७६/१९६२ सामान्य
३०.०४.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७३/१९५६ सामान्य
१२.०१.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २७६-२७७/१९९७ सामान्य
१२.०८.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६०६८/१९८३ सामान्य
२०.०१.१९९९ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२१५/१९८६ सामान्य
०१.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३६४/१९९७ सामान्य
०६.०८.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८८४/१९९४ सामान्य
२०.०१.१९९९ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१६८/१९९४ सामान्य
२७.०३.१९९७ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३००१/१९८६ सामान्य
०५.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्रमांक ६०/१९५७ सामान्य
२७.०३.१९९७ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६७०/१९९७ सामान्य
२१.०७.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ६०६०-६०६१/१९९४ सामान्य
१४.०७.१९९८सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १०९/१९८९ सामान्य
२५.०१.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७०/१९९९ सामान्य
०४.०८.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४९४/१९९१ सामान्य
१३.०८.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३९४६, ३९४९/१९८८ सामान्य
०५.०८.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५००५/१९९७ सामान्य
२०.०३.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६९९/१९९८ सामान्य
१२.०१.१९९९सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि) क्र. २२९४२-२२९४३/१९९७सामान्य
२५.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६६८/१९९७ सामान्य
२६.०३.१९९७ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६६५/१९९७ सामान्य
०५.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १२९/१९६० सामान्य
२६.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि) क्र. ४०३३/१९९७.सामान्य
२६.०३.१९९७ सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि) क्र. ७९५७/१९९६ सामान्य
२९.०७.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३५२४/१९९८ सामान्य
०३.०८.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय १९८४ चे दिवाणी अपील क्रमांक २९६१-६२सामान्य
०७.०४.१९९७ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८८३/१९९७ सामान्य
०४.०८.१९९८सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७७०/१९९८ सामान्य
०४.०५.१९६२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ६२०/१९६० सामान्य
०४.०५.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २२९ व २८१-२८३/१९६१ सामान्य
०३.०५.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७९/१९६० सामान्य
२८.०३.१९६१ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १६५/१९६० सामान्य
०५.०८.१९९३सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विलोकन याचिका क्र. १३९४/१९९३सामान्य
११.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५३५६/१९९७सामान्य
१५.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१२८/२०००सामान्य
२०.०९.१९६३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १२६/१९६२सामान्य
१४.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३८५-३८६/१९९९सामान्य
०२.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३११३/२०००सामान्य
३१.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३३३/२०००सामान्य
३१.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८२१-२२/१९९९ सामान्य
१३.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.३६९५/१९९९सामान्य
१४.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.६३२/१९९९सामान्य
१३.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ५७८/१९९८सामान्य
१२.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २०१/१९९४सामान्य
०५.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८२५-२६/१९९६सामान्य
३१.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११३६६/१९९५सामान्य
०३.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५८७५/१९९९सामान्य
१४.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७५१/१९९८सामान्य
०६.०१.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९६६३/१९९४सामान्य
२४.०८.१९६४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.४२/१९६३सामान्य
१७.०८.१९६४सर्वोच्च न्यायालय देहोपस्थिती याचिका क्र. ८५/१९६४सामान्य
२४.०८.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२६/१९६२सामान्य
११.०८.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६२५/१९६०सामान्य
१४.०८.१९६४सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १४/१९६४सामान्य
२३.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९३२/१९९१सामान्य
०८.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१८५४/१९८०सामान्य
०८.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४२७३/१९८९सामान्य
१५.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१२५/२०००सामान्य
०३.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४८७२/१९८९सामान्य
०७.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७२९१/१९९५सामान्य
२४.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४/१९९७सामान्य
०३.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३५६/२०००सामान्य
०९.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९१२/२०००सामान्य
२२.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६८७/१९९९सामान्य
११.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२९/१९९७सामान्य
०५.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४२५/२००० सामान्य
२९.१०.१९९३सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (फौ.) क्र.२०८१-८२/१९९३सामान्य
१३.०५.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५८३/१९८१सामान्य
१३.०५.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८४०/१९८८सामान्य
१२.१०.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८४८/१९७३सामान्य
०५.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६३०७/१९९४सामान्य
०६.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४४५६/१९८६सामान्य
२८.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४६२/१९९९सामान्य
०१.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७६३/१९८९सामान्य
२५.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०५८-५९/१९९४सामान्य
२०.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२३२८/१९९५सामान्य
१९.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७२१/२०००सामान्य
१७.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४२३६/१९९१सामान्य
२८.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२७२/२०००सामान्य
२८.०१.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६३८/२०००सामान्य
३१.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३५१९/१९९७सामान्य
१४.०८.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५१६/१९६३सामान्य
१९.१२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९६/१९६३सामान्य
२९.०१.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६८८/१९६२सामान्य
१३.०३.१९५३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६२/१९५१सामान्य
०३.११.१९५२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५५/१९५०सामान्य
१०.१०.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५०/१९६३सामान्य
०४.०८.१९९३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४१/१९८५सामान्य
१५.१०.१९९२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८२२/१९७९सामान्य
३१.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७६०/१९६२सामान्य
०७.०१.१९६४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १३४/१९६३सामान्य
२४.०१.१९६४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २१०/१९६३सामान्य
१४.०२.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६४७/१९६२सामान्य
२५.१०.१९५१सर्वोच्च न्यायालय प्रकरण क्र. ३००-३०४/१९५१सामान्य
१९.०२.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११९/१९६३सामान्य
१७.१२.१९५१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११५/१९५०सामान्य
३०.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४३०७/१९९५सामान्य
०७.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी याचिका क्र. ४१२४/१९८४सामान्य
०९.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी याचिका क्र. ६२८३-८८ व ६२८९-९०/१९९४सामान्य
०८.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४५१/१९९४सामान्य
१८.०१.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८०४/१९६२सामान्य
२१.१२.१९६२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५७८/१९६२सामान्य
०१.०२.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५०/१९५९सामान्य
१४.०१.१९६४सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. ४२/१९६३सामान्य
२१.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१४३-३१४५/१९९७सामान्य
०३.०२.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७७/१९५७सामान्य
११.११.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०३६/१९६३सामान्य
१०.११.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४६४/१९६४सामान्य
१०.११.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६५/१९६४सामान्य
३१.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४४८८/१९९१सामान्य
२७.०९.१९९१सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ६७७/१९८८सामान्य
१६.१२.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५०५४-५५/१९९१सामान्य
११.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६८१/१९७९सामान्य
०१.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २१४/१९७९सामान्य
०१.११.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४३८०/१९९१सामान्य
२९.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४३७५/१९९१सामान्य
२८.११.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९४६-४७/१९८०सामान्य
२२.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६७७/१९८४सामान्य
११.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२२७-१२३०/१९७९सामान्य
१४.०७.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६५२/१९७९सामान्य
०८.०५.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७/१९६३सामान्य
१०.०५.१९६३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४४/१९६१सामान्य
१०.०५.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३१/१९६१सामान्य
२१.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३१४६/१९९७सामान्य
२७.०१.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७/१९६२सामान्य
०३.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४८५/१९९५सामान्य
१३.०५.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६०३७/१९९३सामान्य
०९.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.३१४/१९८१सामान्य
२२.११.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४५४२/१९९१सामान्य
१२.१२.१९९१सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र.९८१/१९९१सामान्य
२९.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौ.) क्र.१३३९/१९९१सामान्य
०९.१२.१९९१सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौ.) क्र.१७५३-५५/१९९०सामान्य
१८.०९.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२९०/१९७९सामान्य
१४.१०.१९९२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३०७४-३११६/१९८४सामान्य
२०.०७.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३००५-०७/१९९१सामान्य
०३.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४०७५/१९९१सामान्य
१४.१०.१९९२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३४५९/१९९१सामान्य
२५.०९.१९९२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३९५९/१९९२सामान्य
२९.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी किरकोळ याचिका क्र.८०७६/१९८८ मधील वादकालीन अर्ज क्र.३, ५, ६ व ७/१९९० आणि दिवाणी अपील क्र.३५१९/१९८४सामान्य
२०.०७.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२९६४/१९८४सामान्य
१०.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२३८३/१९८८सामान्य
०६.१२.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२२८०/१९८१सामान्य
०३.०९.१९९२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७८३-७८४/१९८१सामान्य
११.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.५७२३/१९८२ आणि २१९/१९८६सामान्य
१३.०७.१९९३सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.१६२५६/१९९२सामान्य
२६.१०.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८००/१९६४सामान्य
१७.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३९७/१९७९सामान्य
२१.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३२७६/१९९०सामान्य
२१.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३१३८-३१४०/१९९७सामान्य
१४.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१५८२-८३/१९९४सामान्य
०१.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७५३८/१९९७सामान्य
२६.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१५४९/१९८०सामान्य
०४.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७९४६/१९९६सामान्य
१२.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६०७३-७४/१९९४सामान्य
२९.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२२८१-८३/२०००सामान्य
२३.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१४६०/१९९४सामान्य
२९.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२२८०/२०००सामान्य
१५.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२६९५-९७/१९९९सामान्य
११.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४६७०/१९९४सामान्य
११.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३९६२/१९८७सामान्य
१८.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय अवमान याचिका क्र.४३-५४/१९९४सामान्य
१६.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२४७८-७९/१९९३सामान्य
१८.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४१९६/१९९४सामान्य
२८.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४१२०/१९९९सामान्य
२०.०१.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५५८२/१९९९सामान्य
०३.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४४७/१९८९सामान्य
१५.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२१२६-२१२७/२०००सामान्य
२८.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.५४०/१९८२सामान्य
२३.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२८९१/१९८५सामान्य
२८.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३०३३/२०००सामान्य
०६.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.३३७/२०००सामान्य
१४.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.५७४/१९९९सामान्य
०५.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१९४१/१९९७सामान्य
१२.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०३६१/१९९६सामान्य
०२.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.११३/२०००सामान्य
१५.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२८७८/१९९८सामान्य
२५.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.६५८/१९९८सामान्य
१८.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५७२९/१९९४सामान्य
०३.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५४२२/१९९४सामान्य
०२.०२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६८७/१९६२सामान्य
१२.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.१२२१३/१९९४सामान्य
१०.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२२५३/१९९४सामान्य
१२.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.६४८/१९९०सामान्य
१०.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४६७१/१९९४सामान्य
१०.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२/१९५८सामान्य
१२.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५५०३-५५१४/१९९३सामान्य
०१.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौ.) क्र.४५-४६/१९९९सामान्य
१४.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३०३७/१९८०सामान्य
२७.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४०४८/१९९९सामान्य
०६.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.३२३/१९९३सामान्य
१९.०८.१९९३सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.१०३०१/१९९३सामान्य
१२.१०.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३०३९/१९८१सामान्य
१९.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२०२०/१९८९सामान्य
१७.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२०००/१९९२सामान्य
१७.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३१०८/१९८३सामान्य
१२.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र.५९८/१९७९सामान्य
१५.१०.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५४५४/१९९३सामान्य
२४.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१५१०/१९९९सामान्य
२९.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.८६/१९९८सामान्य
१५.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.८७४७/१९९९सामान्य
१६.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२३२९/१९९९सामान्य
३१.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२३३२/२०००सामान्य
२६.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.२८९/२०००सामान्य
०५.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४९९८/१९९९सामान्य
०३.११.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०५१-१०५४/१९९१सामान्य
१६.०८.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८४-३८६/१९९३सामान्य
२१.०९.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७४५-७४६/१९७६सामान्य
०२.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१८०५/१९८९सामान्य
१२.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.६२१/१९९९सामान्य
२४.०८.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६४४/१९६४सामान्य
२४.०८.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी किरकोळ अर्ज क्र.१२२३/१९६४ सामान्य
२८.०८.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५५३/१९६३सामान्य
१८.१२.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५०८५अ/१९९१सामान्य
२०.१२.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५०६१-६२/१९९१सामान्य
०४.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४०९४-९५/१९९१सामान्य
११.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४०८८/१९९१सामान्य
१४.०७.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३२७५/१९९३सामान्य
३१.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१७२०/१९८६सामान्य
१३.११.१९९२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८२४४/१९८३सामान्य
२०.१२.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५०६०/१९९१सामान्य
१७.०९.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३६५६/१९९१सामान्य
१४.०७.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३२८९/१९९३सामान्य
०९.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.११५०/१९७८सामान्य
२२.१०.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२९/१९८६सामान्य
१९.०९.१९९१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९०३/१९७८सामान्य
२७.०८.१९९२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३४८८-८९/१९९२सामान्य
२७.०७.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३४०३/१९९३सामान्य
१३.०९.१९९१सर्वोच्च न्यायालय हस्तांतरण प्रकरण क्र.२/१९९१सामान्य
०४.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७७१/१९९७सामान्य
०३.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२६८/१९९२सामान्य
१५.०९.१९६४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.४९/१९६४सामान्य
२२.०९.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७०४-७१५/१९६३सामान्य
२१.०९.१९६४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१९१/१९६२सामान्य
३०.१०.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९५४/१९६३सामान्य
२८.१०.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८५७/१९६४सामान्य
२७.१०.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०६२/१९६३सामान्य
२८.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र.४६७७/१९८५ मधील वादकालीन अर्ज क्र.२२ मधील वादकालीन अर्ज क्र.१२९ सामान्य
१४.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०४१/२०००सामान्य
०१.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७८१/२०००सामान्य
२७.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४२५३/१९८४सामान्य
२८.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७३१-७८३/१९९८सामान्य
२८.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपीलक्र.४४७९/१९८९सामान्य
०६.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९१५६/१९९६सामान्य
१४.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९१३/१९९५सामान्य
२४.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२८९६/२०००सामान्य
१३.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१४७२-१४७३/१९९८सामान्य
०८.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३०६७/१९९७सामान्य
१२.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२३४/१९९२सामान्य
०४.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३६३७-३८/१९८८सामान्य
२८.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३०२२/२०००सामान्य
०५.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४५३८/१९९८सामान्य
०७.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२०९/१९५९सामान्य
३०.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५७४३-४८/१९९४सामान्य
२८.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी याचिका क्र.२०८१/१९८६सामान्य
१८.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी याचिका क्र.५७१३/१९९४सामान्य
१९.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६१०३/१९९४सामान्य
२९.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३२१४/१९८९सामान्य
१९.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८८७/१९९९सामान्य
०२.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५३५०-५१/१९९७सामान्य
०४.०१.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६२९३-९५/१९९८सामान्य
१०.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३६४६/१९९३सामान्य
१०.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५३९२/१९९७सामान्य
०६.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२००७/१९९०सामान्य
०६.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.५५२/१९९५सामान्य
०५.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२५१७/२०००सामान्य
१३.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.४३५/१९९९सामान्य
०९.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१६७५/१९९९सामान्य
११.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४६७७/१९९४सामान्य
१४.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६१०२/१९९०सामान्य
२६.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५०६४-६५/१९८९सामान्य
१९.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२६९६/१९८२सामान्य
३१.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५८०२/१९९४सामान्य
०४.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९२०/१९९४सामान्य
०५.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६३६१/१९९४सामान्य
२४.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२८९५/२०००सामान्य
१७.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१८४/२०००सामान्य
२८.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९९४६/१९९६सामान्य
१२.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.५९२/१९९४सामान्य
२९.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४०६२-६३/१९९८सामान्य
१५.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.६३८/१९९९सामान्य
१६.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८०६/१९९९सामान्य
२६.१०.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०९५/१९६३सामान्य
१४.०४.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२४९-२५०/१९५८सामान्य
०९.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १६७९२/१९९४ सामान्य
१७.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५७०/१९८०सामान्य
१२.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१३/१९९३ सामान्य
१४.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४७७०/१९९४ सामान्य
२५.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ६७३/१९९८ सामान्य
०२.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७१०९/१९९९ सामान्य
१९.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३७९/२०००सामान्य
२८.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४४३०/१९९६सामान्य
२४.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २०४८/१९९६सामान्य
१३.०५.१९९४सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. १६६९८ /१९९२ सामान्य
२०.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१८८६-१८८८/१९८८ सामान्य
१९.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६८६८/१९९४सामान्य
१२.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ३८६/१९९१ सामान्य
१८.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६४५/१९९८ सामान्य
२७.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२३२/२००० सामान्य
११.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१४६/१९८९सामान्य
१२.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३०३८-३०४८/१९८७सामान्य
१६.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ६८७ आणि ७५१/१९८८ सामान्य
२१.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. १४४१६-१८ /१९९४ सामान्य
१८.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९१३/१९७४सामान्य
०४.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९४६/१९७७सामान्य
२७.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४४५ -४४६/१९९८ सामान्य
२३.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०४९/१९९४ सामान्य
०७.०५.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६८१/१९६२ सामान्य
२३.०४.१९६३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २२६/१९६०सामान्य
२५.०४.१९६३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १२६/१९६१ सामान्य
२५.०१.२०००सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.)क्र. ६६/१९९५ सामान्य
११.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०९७/२०००सामान्य
०९.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७०७/१९९५ सामान्य
१६.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. १२३९२ /१९९४सामान्य
२८.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५२५१/१९९३ सामान्य
१३.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३६६ -३६८/२००० सामान्य
१२.०७.१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४०९/१९९२ सामान्य
१२.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९१०/१९८८ सामान्य
१४.०८.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३८ आणि ८१८ /१९६२ सामान्य
२२.०८.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३८७/१९६३ सामान्य
२७.०८.१९६३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७५,१०० आणि १०१ /१९६३ सामान्य
२२.०४.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५१०/१९६३सामान्य
२४.०४.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३९८/१९६२सामान्य
२२.०४.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५८३/१९६१ सामान्य
२४.०७.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८०/१९६२सामान्य
०५.०८.१९६४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २४/१९६३सामान्य
०४.०८.१९६४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७८१-७८४/१९६३सामान्य
१०.०८.१९६४सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १७१/१९६२ सामान्य
१८.०९.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७०८/१९६२ सामान्य
०४.०९.१९६३सर्वोच्च न्यायालय हस्तांतरण याचिका क्र. १५/१९६३ सामान्य
२९.०८.१९६३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ९५/१९६१सामान्य
१८.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३९८/१९९४ सामान्य
११.०९.१९९१सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३९३/१९७९सामान्य
०४.०८.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३९३/१९६०सामान्य
२८.०७.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९२/१९५८ सामान्य
२१.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८३८/१९८७ सामान्य
०७.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२८०/१९८४सामान्य
०९.१२.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७०/१९५९ सामान्य
११.०७.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८१६/१९९२ सामान्य
११.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका(दि.)क्र. ६७५९/१९९९ सामान्य
१०.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र २७६१/१९८९ सामान्य
११.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका(दि.)क्र. ६१/१९९८सामान्य
०५.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६२५५/१९९५सामान्य
११.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७२०२/१९९५ सामान्य
२०.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र २२३/१९९९सामान्य
२५.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २०१६/१९९६सामान्य
११.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४७२/१९९८ सामान्य
१४.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६६/१९९३ सामान्य
२७.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३०२/२००० सामान्य
०९.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९६६/१९८४ सामान्य
०८.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९८३/२०००सामान्य
०८.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१५९/१९९९सामान्य
२५.०१.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९७७७/१९९५सामान्य
०५.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका(फौ)क्र. १९७१/१९९०सामान्य
०७.१२.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५३१/१९५९सामान्य
१६.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५११०/१९९७सामान्य
१०.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २३०/१९९१सामान्य
०२.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६०२/२०००सामान्य
२२.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६८९५/१९९७सामान्य
०४.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४११/१९८२सामान्य
१५.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६००-०३/१९९४सामान्य
२३.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६८०/१९९९सामान्य
२१.०१.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७४/२०००सामान्य
०५.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८८३/१९९३सामान्य
०५.०१.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५/२०००सामान्य
०९.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौ.)क्र. ११७/१९९४सामान्य
०९.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ५१६/१९९४सामान्य
०४.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१३/१९९६सामान्य
१३.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४७३/१९८६सामान्य
१४.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७७१/१९९३सामान्य
२७.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४५४/१९९८सामान्य
०३.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८३०८/१९९५सामान्य
१८.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४२४/२०००सामान्य
२८.०८.१९६२सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. ६५-६६/१९६०सामान्य
०२.०३.१९५१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१/१९५०सामान्य
२५.०४.१९५२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६४/१९५१सामान्य
१०.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२१/१९८६सामान्य
०८.०८.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११२/१९६१सामान्य
२३.०२.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०५-१०६/१९५७सामान्य
०४.०५.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४५७/१९५८सामान्य
०४.०५.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४९/१९५९सामान्य
०६.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६७९/१९९७सामान्य
१०.०५.१९६३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५४/१९६३सामान्य
१०.०५.१९६३सर्वोच्च न्यायालय हस्तांतरण याचिका क्र. ९/१९६३ सामान्य
३०.०७.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१६/१९६१सामान्य
०९.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६०४०/१९९४सामान्य
१७.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३९९७/१९८३सामान्य
०८.१२.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६६/१९५९सामान्य
०९.०२.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३६/१९५८सामान्य
२९.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६४९२/१९९४सामान्य
०८.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७१०-७११/१९९१सामान्य
१६.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. १३६५८/१९९६ सामान्य
२१.०२.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४५१/१९६०सामान्य
०४.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४२६/२०००सामान्य
०४.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६१२/१९९६सामान्य
२०.०१.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५८६७-६९/१९९४सामान्य
०१.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. २०२/१९९५ मधील वादकालीन अर्ज क्र. ५६५/२०००सामान्य
१३.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२२/१९८६सामान्य
१४.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७००/१९९८सामान्य
१३.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२९८६/१९८६ सामान्य
०५.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५४४७/१९९४सामान्य
१२.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६३०८/१९९४सामान्य
०७.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७०२-३७०७/१९८४सामान्य
१३.०५.१९९४सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. १२३५/१९८६सामान्य
२९.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७०९/१९९९सामान्य
०५.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६८९५/१९९४सामान्य
२१.०२.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५०/१९५६सामान्य
१४.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५६५४/१९९८सामान्य
१०.०४.१९५२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५४/१९५१सामान्य
२०.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१५६/१९९५सामान्य
२०.०३.१९५२सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५०/१९५१सामान्य
०९.०२.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७३०/१९९९सामान्य
०२.१२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७८/१९६३सामान्य
०२.१२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२६/१९६३सामान्य
२९.११.१९६३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १५७/१९६२सामान्य
२१.१२.१९६२सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. ८५/१९६१सामान्य
०३.०५.१९६२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५१६/१९६०सामान्य
०३.०५.१९६२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४४/१९६१सामान्य
१३.०१.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७३८६/१९९४ सामान्य
१८.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२६९/१९८१सामान्य
०२.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३०१५/१९९७ सामान्य
३१.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. १३१८/१९९९सामान्य
२१.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ५३०८/१९८३ सामान्य
३१.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४५७/१९९९ सामान्य
१२.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. १३५/१९९४सामान्य
०६-०९-१९९४ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९७-२९८/१९८७ सामान्य
०८.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २७२/२०००सामान्य
०७.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २५८/२०००सामान्य
०८.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१५८/१९९९सामान्य
१३.०१.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २०३/२००० सामान्य
१४.०८.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९३/१९६३सामान्य
०७.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८७८-७९/१९९७सामान्य
२१.१२.१९६२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५६९/१९६० सामान्य
२२.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२५७-५८/१९८७ सामान्य
२५.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३९५-३९७/२०००सामान्य
०४.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५९५७-५९/१९८३सामान्य
३०.०७.१९९९सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. २१७४७/१९९७सामान्य
२८.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४३७२/१९८४सामान्य
०७.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०४२/१९८९सामान्य
१०.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४१/१९५६सामान्य
०८.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०५२-५३/१९८८सामान्य
२८.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय अवमान याचिका क्र. २११/१९९४सामान्य
०५.०९.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६२३८-३९/१९९४सामान्य
०७.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १२०/१९५९सामान्य
०५.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२/१९५८सामान्य
०५.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र १८/१९६१सामान्य
२८.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९०३/१९८४सामान्य
२५.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७४२७/१९९७सामान्य
०५.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२६९/२०००सामान्य
०८.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र २१६१-२१६३/१९९९सामान्य
१०.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२८८/१९८२सामान्य
२३.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२५६/१९८४सामान्य
२५.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५०६/१९९२सामान्य
२७.०८.१९६२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२९/१९६०सामान्य
१३.०५.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८६६/१९९३ मधील वादकालीन अर्ज क्र.२/१९९३सामान्य
२३.११.१९९३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २०४८/१९७९सामान्य
०८.०८.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५६२७/१९९४सामान्य
१२.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२७१/१९९८सामान्य
०३.०५.१९६२सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५०/१९६२सामान्य
१४.०३.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११९/१९५७सामान्य
१३.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१७७/१९९९सामान्य
०३.०५.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६४७९/१९९८सामान्य
१७.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४४१/१९८१सामान्य
११.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५०३/१९९८सामान्य
०७.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३०२०/१९९६सामान्य
१२.०१.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९४/२०००सामान्य
०७.०१.२०००सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २१/२०००सामान्य
१६.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११२९/२०००सामान्य
२८.०४.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३८/१९८६सामान्य
२५.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३०९५/१९९७सामान्य
२४.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १२७०९-१०/१९९६सामान्य
२०.०२.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २७६/१९५६सामान्य
०४.०१.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७१४४/१९९९सामान्य
०४.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि) क्र.५६१३-१४/१९९७सामान्य
२१.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३१७९/१९९७सामान्य
१०.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२३९/१९८७सामान्य
१०.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २७३/१९८८सामान्य
०९.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि) क्र.९१४३/१९९७सामान्य
०४.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३००२/१९९७सामान्य
२४.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय अवमान याचिका (दि) क्रमांक ६१/१९९९सामान्य
१२.०५.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.५५४/१९९९सामान्य
०९.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ९५०६/१९९६सामान्य
३१.०७.१९६३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.३/१९६२सामान्य
०९.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३०१३/१९९७सामान्य
०९.०२.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.५१८/१९९२सामान्य
१६.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १५७१/१९९९सामान्य
०७.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १४८-१५०/१९६०सामान्य
२८.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३४०४/१९९७सामान्य
३१.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २६७९/१९९७सामान्य
०४.०५.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २३६/१९५९सामान्य
२२.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २८०७-२८०८/१९९७सामान्य
०७.०४.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८९९९-९०००/१९९६सामान्य
२५.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३६७८/१९९७सामान्य
०४.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३००६/१९९७सामान्य
२१.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३१३७/१९९७सामान्य
०४.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३००३/१९९७सामान्य
२३.०३.१९६५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१९८-१९९/१९६३सामान्य
१९.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.११९/१९६०सामान्य
२६.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १७२१-१७२५/१९९९सामान्य
१७.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २१३८/१९९७सामान्य
०४.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३००१/१९९७सामान्य
३०.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४६७२-७४/१९९८सामान्य
२५.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३४३१/१९९७सामान्य
२१.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३१४२/१९९७सामान्य
१२.१२.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२७९/१९५९सामान्य
०९.०२.१९५१सर्वोच्च न्यायालय मूळ दावा क्रमांक १/१९४५सामान्य
२४.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्रमांक ७१-७२/१९९९सामान्य
२६.०४.१९६२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ५२६/१९५९सामान्य
१२.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २२७१/१९९८सामान्य
२३.०२.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्रमांक २३५/१९९९सामान्य
२८.०१.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १६५५/१९९६सामान्य
११.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३२५५/१९९५सामान्य
२१.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३१४७/१९९७सामान्य
११.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३००४/१९९७सामान्य
१०.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ६७६/१९८८सामान्य
१८.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १७६३/१९९३सामान्य
१२.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २४२५/१९९९सामान्य
१०.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१८०४-१८०६/१९८१सामान्य
१२.०३.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.२९५/१९९९सामान्य
२१.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ७४२५/१९९४सामान्य
२१.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२९४१-४२/१९८५सामान्य
२१.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २०१०/१९८०सामान्य
२१.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४०४/१९९३सामान्य
१६.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४१५/१९९८सामान्य
२०.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ५०२-५०३/१९९८सामान्य
०२.०५.१९६२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२८२-२८३/१९५९सामान्य
२६.०२.१९९९सर्वोच्च न्यायालय स्वाधिकारे अवमान (दिवाणी अपील क्र.०००/१९९९)सामान्य
१९.१२.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी पुनरावलोकन याचिका क्रमांक ३३/१९६३सामान्य
२२.०४.१९६३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ७०७/१९६२सामान्य
०१.०५.१९६२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३८२/१९६०सामान्य
२६.०४.१९६२सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१७६-१७८/१९६१सामान्य
१०.०२.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १२०९/१९९२सामान्य
२९.०१.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४२०/१९९९सामान्य
०३.०२.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २२८१/१९८०सामान्य
०२.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १५४०/१९९६सामान्य
११.०२.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.६३७/१९९५सामान्य
१६.०२.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १५६६/१९९३सामान्य
०२.०२.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १३७९/१९९१सामान्य
१०.०२.१९९९सर्वोच्च न्यायालय १९८१ चे दिवाणी अपील क्रमांक १६६०-६६सामान्य
०५.०८.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ८४२४/१९९४सामान्य
२९.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३४/१९५८सामान्य
१४.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १३५/१९६१सामान्य
१२.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्रमांक १०९/१९६१सामान्य
१२.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ९०/१९५६सामान्य
०१.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३९३/१९७७ सामान्य
३०.०७.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २४६९/१९८२ सामान्य
१४.०५.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २७३४-२७३५/१९९८ सामान्य
१५.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्रमांक २०२/१९९५ सामान्य
१६.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्रमांक ८८८/१९९६ सामान्य
१६.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ८२/१९८८ सामान्य
१३.०५.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २६९९/१९९७ सामान्य
३०.०७.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३५६४/१९९८ सामान्य
१०.०६.१९९८सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६२९/१९९८ सामान्य
३१.०७.१९९८सर्वोच्च न्यायालय स्वाधिकारे अवमान याचिका क्रमांक २८६/१९९८ सामान्य
३१.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २७८२/१९९७ सामान्य
२८.०७.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि) क्रमांक १३०२९/१९८६ सामान्य
०४.०८.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४४१८/१९९३ सामान्य
२२.०७.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६८८/१९९८ सामान्य
१६.०४.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २०८५/१९९८सामान्य
१३.०१.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमां ६२२४/१९९०सामान्य
१३.०१.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि) क्रमांक ७९/१९९७सामान्य
१४.०१.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १४५१/१९८७सामान्य
१२.०५.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १२३४-१२३७/१९९७सामान्य
०४.०५.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रं . ४३५-४४१ / १९८२८सामान्य
२७.०४.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २२८४ / १९९८सामान्य
२०.०३.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र मांक ७०७७-७८/१९९३सामान्य
२४.०३.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक .४०४८-५३/१९८४ सामान्य
२७.०४.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६०/१९६२ सामान्य
२०.०३.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ७२६४/१९९१ सामान्य
२६.०३.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३८०५/१९८३ सामान्य
३०.०४.१९६२ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २२५/१९६१ सामान्य
०६.०५.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७६९/१९८९ सामान्य
२५.०३.१९८८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३४९७/१९८४ सामान्य
०५.०५.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २७२३/१९९८ सामान्य
०५.०५.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ८९२/१९९७ सामान्य
१७.०३.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ८२५६/१९९६ सामान्य
२६.०३.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९४४/१९८५ सामान्य
२८.०१.१९९८ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४२२३/१९९४ सामान्य
२.०१.१९९८८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ५१३१/१९९२ सामान्य
०५.०५.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २५८०-८१/१९९८ सामान्य
०६.०५.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १२२५-३०/१९९० सामान्य
०२.०२.१९९८सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४३८/१९९७ सामान्य
११.०२.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १२३८६/१९९६सामान्य
०४.०३.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ६२०१-०६/१९९५सामान्य
२८.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १४०-१४० ए/१९८४सामान्य
२४.११.१९५८सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ११८/१९५८ सामान्य
२३.०४.१९६२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ५५५-५५६/१९६०सामान्य
२९.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २२१४/१९९३सामान्य
३०.०१.१९७९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४८३ व १७६९/१९६९सामान्य
१५.१२.२००६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ५०६०/२००५सामान्य
१७.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्रमांक ७१/१९५८सामान्य
२४.०३.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १२१/१९५९सामान्य
०६.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४८५१/१९९५सामान्य
०६.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (फौ.) क्रमांक १११९/१९९१सामान्य
०५.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्रमांक २४२/१९९४सामान्य
०८.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २१-२५/१९९६सामान्य
१२.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १६५१-१६५२/१९९६सामान्य
१३.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्रमांक १३०७९/१९८५सामान्य
१३.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३०२२/१९९०सामान्य
१३.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४३४३/१९८८सामान्य
१२.०२.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ७९७/१९९८सामान्य
१३.०२.१९९८सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. १८८५३/१९९७सामान्य
०५.०२.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४८२६/१९९१सामान्य
२२.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३०४१-४३/१९८३सामान्य
०७.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३७०५/१९९०सामान्य
१७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३१३६/१९९७सामान्य
१७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४४६/१९९७सामान्य
०२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४९७२/१९९४सामान्य
३०.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४६/१९९१सामान्य
२९.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३८१६/१९९७ सामान्य
२९.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३६९५/१९९७सामान्य
१२.०२.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४३५६/१९८४ सामान्य
२२.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३८६/१९८७सामान्य
०५.०२.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २४२३/१९८९सामान्य
२४.०२.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २६८१/१९९३सामान्य
०६.०२.१९९८सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १९९७ दैनंदिनी क्र. २००६८/१९९७सामान्य
२९.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. २२५९७/१९९७सामान्य
१८.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २०३०-२०३५/१९९७सामान्य
२७.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १५३/१९५८सामान्य
०१.०५.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३१५५/१९९७सामान्य
३०.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ८१/१९९५सामान्य
०१.०५.१९९७सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्रमांक ९१/१९९७सामान्य
०४.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १४१०/१९८७सामान्य
०६.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय हस्तांतरण याचिका क्र. २३३/१९८० मधील वादकालीन अर्ज क्र. १सामान्य
०५.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ५९१२/१९८३सामान्य
२०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २५३३/१९८०सामान्य
११.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १८०३/१९८१सामान्य
०५.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्रमांक ७८५/१९९६सामान्य
२७.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २४६१/१९८८सामान्य
११.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. १६१८४/१९९६ मधील वादकालीन अर्ज क्र. ३ सामान्य
०३.०५.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १००/१९५९सामान्य
२९.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १९३/१९५८सामान्य
०८.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २२/१९८८सामान्य
०१.०५.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३५१२-३५१३/१९९७सामान्य
०८.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २५२४/१९९२सामान्य
१४.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १६७/१९६०सामान्य
१९.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४५८४/१९९५सामान्य
२२.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय १९९६ चे दिवाणी अपील क्रमांक २२०२सामान्य
२५.०३.१९६०सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २१७/१९५९सामान्य
२३.०३.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १४१/१९५९सामान्य
१६.०३.१९६०सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्रमांक १५९/१९५७सामान्य
१६.०३.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३९२/१९५६सामान्य
१७.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २०५८/१९९६सामान्य
१५.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६६४/१९८९सामान्य
१२.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक २८१७-१८/१९९३सामान्य
१५.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४३६८/१९९१सामान्य
१३.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १९०/१९७९सामान्य
१९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४०१-१४०४/१९९६सामान्य
०९.०३.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १६९/१९५९सामान्य
१७.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ३५६/१९५९सामान्य
०४.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३७/१९६०सामान्य
०४.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १९२/१९५९सामान्य
०४.०४.१९६१सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्रमांक ९३ व १२५/१९५९सामान्य
२६.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८७७/१९९४सामान्य
१३.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३७७/१९९६सामान्य
११.०२.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२/१९५८ सामान्य
१७.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५२८५/१९९५ सामान्य
०७.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८८०-८२/१९९७ सामान्य
१८.०४.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२४-३२५/१९५७ सामान्य
०९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६१७-१८/१९९६ सामान्य
०७.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १३०२९/१९८५सामान्य
०२.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५४४/१९९६ सामान्य
१७.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. ११०८३-१९९५सामान्य
१४.०२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७३३/१९९५ सामान्य
२४.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ९०५६-१९९५सामान्य
२६.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३५६५/१९८९ सामान्य
२७.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५७५३/१९९५ सामान्य
०२.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५७८/१९९६ सामान्य
१२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७६७/१९९६ सामान्य
०८.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२४२-२२४६/१९७८ सामान्य
२३.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३१०/१९९६ सामान्य
१३.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३६/१९९७ सामान्य
०३.०५.१९८८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१७/१९८४ सामान्य
२७.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९१/१९५८ सामान्य
१४.०४.१९६०सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. ६२/१९५६सामान्य
१०.०४.२००१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३०२४/१९९७ सामान्य
१६.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७०१/१९८१ सामान्य
०८.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५८१२/१९८३ सामान्य
२२.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२०६-२२०९/१९९४सामान्य
२३.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४५०-३५२०/१९९५ मधील वादकालीन अर्ज क्र. सामान्य
१९.०९.१९८८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४७२/१९८५ सामान्य
१७.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५१६७/१९९५ सामान्य
०१.०५.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६९३/१९९७ सामान्य
२७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६५३८/१९९४ सामान्य
१४.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९२२७-९२३४/१९९५ सामान्य
१५.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४८८-४८९/१९८५ सामान्य
२१.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६४३-६४४/१९७८ सामान्य
१५.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०४-४०५/१९९७ सामान्य
२१.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ४९२/१९९७सामान्य
१०.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६४६/१९८१सामान्य
२७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४४११/१९९० सामान्य
२०.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५५९/१९९०सामान्य
०४.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३०६९/१९८० सामान्य
२१.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय अवमान याचिका क्र. ४८८-८९/१९९६ मधील वेदकालीन अर्ज क्र. ४-५ आणि ७ सामान्य
२०.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३५४/१९८६ सामान्य
१७.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८०८/१९९७ सामान्य
१०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४५४५/१९९५ मधील वादकालीन अर्ज क्र. १/१९९६ सामान्य
१०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४०७-५४०८/१९९२ मधील पुनर्विलोकन याचिका क्र. ६००-६०१/१९९३सामान्य
०४.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ७१४/१९९४सामान्य
२४.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. ३३२२/१९९७सामान्य
२४.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४८९/१९९७ सामान्य
२७.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५२५५/१९९६ सामान्य
२२.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५३७-४३/१९९६ सामान्य
१४.०२.१९६६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४००/१९९५ सामान्य
१२.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१२२/१९९६ सामान्य
३१.०१.१९८६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३५६-५७/१९८६ सामान्य
१२.१२.२००६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५७२०/२००६ सामान्य
०२.०५.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२७८-८७/१९७७ सामान्य
१९.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४४८७/१९९० सामान्य
२९.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१९८/१९८८ सामान्य
१९.०५.१९५०सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. १०/१९५०सामान्य
३०.११.१९५९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २५-२७/१९५८ सामान्य
०९.१०.१९५८सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ११५/१९५६ आणि ८३/१९५७ सामान्य
२९.११.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२७/१९५९सामान्य
०९.०३.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी किरकोळ याचिका क्र. ५३०/१९५९ सामान्य
१२.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४७६/१९९६सामान्य
१०.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र. ३७८/१९९५सामान्य
०९.०५.१९८६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८२४/१९८६ सामान्य
०९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२३४/१९९६ सामान्य
११.०३.१९६०सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ११६/१९५८ सामान्य
२८.११.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१९/१९५८ सामान्य
२४.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४३३/१९९५ सामान्य
२६.०५.१९५०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६/१९४९सामान्य
२६.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १८३/१९८६सामान्य
२६.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३५९७/१९९५ सामान्य
०७.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१५३/१९९५ सामान्य
२४.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९०-४९१/१९९७सामान्य
०३.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३६४-६८/१९७४ सामान्य
१०.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५२/१९८८ सामान्य
२०.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय रीट याचिका (फौ.) क्र. १९/१९९५सामान्य
०३.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय रीट याचिका (दि.) क्र. ५२५/१९९०सामान्य
०६.०१.१९८८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८९११/१९८३ सामान्य
२४.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४७९/१९९७ सामान्य
०८.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३९६/१९९६सामान्य
२०.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २४१/१९९६सामान्य
०७.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ७५०४/१९९५सामान्य
०७.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९२२-२३/१९९४सामान्य
०७.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १११-११२/१९८४सामान्य
०५.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५७८-८०/१९७९सामान्य
२४.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ७६५/१९९७सामान्य
१३.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.२५२८१/१९९६सामान्य
०९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२२८/१९९६सामान्य
२५.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३८४/१९९७सामान्य
२५.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२९७/१९९७सामान्य
२५.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३११८/१९९७सामान्य
०९.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४४/१९९०सामान्य
०७.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५७४/१९९७सामान्य
०७.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११२८/१९८२सामान्य
०१.०५.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७४/१९९१ मधील वादकालीन अर्ज क्र. ११/१९९६सामान्य
०६.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.२१८७०/१९९३सामान्य
१०.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५२१०/१९९५सामान्य
११.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६५०/१९९६सामान्य
२३.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३८/१९८३सामान्य
१४.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपीलक्र.२३७२-७४/१९८७सामान्य
२०.०५.१९५९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७३/१९५७सामान्य
२९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४९७/१९९६सामान्य
०५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३५२५/१९९६सामान्य
०७.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१९/१९७८सामान्य
१२.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३६४, २३६१-६२, २३६५-६६, २३६३, २३६७-७८/१९९६सामान्य
१९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९५०-२९९१/१९९६सामान्य
२६.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४५०७-४५१४/१९९६सामान्य
१०.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९७१०-९७१७/१९९५सामान्य
१९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७२८/१९९५सामान्य
१३.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय हस्तांतरण याचिका क्र. ७९४/१९९६सामान्य
२७.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १६५/१९८५सामान्य
१७.०२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी याचिका क्र. २३३६/१९८५सामान्य
०६.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी याचिका क्र. ३८२८/१९९०सामान्य
२९.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७०६२/१९९६सामान्य
२४.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.२०४२१-२२/१९९६सामान्य
०३.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३८१/१९९०सामान्य
१३.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.४०७७/१९९७सामान्य
१९.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ३६५९/१९९७सामान्य
१४.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. २६२२/१९९७सामान्य
२०.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५५१-५३/१९९०सामान्य
०४.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१७२/१९८८सामान्य
०४.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५३५२/१९८३सामान्य
१०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९७१/१९९७सामान्य
२०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१७१/१९८६सामान्य
१७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५४५/१९९७सामान्य
१७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४१६/१९९७सामान्य
१७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४०९/१९९७सामान्य
१०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८३४/१९९७सामान्य
२७.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५७७१/१९८३सामान्य
२४.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५८६/१९९७सामान्य
२१.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. १२१२५/१९८४सामान्य
१८.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४४३९/१९९०सामान्य
१७.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७१४/१९९७सामान्य
११.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. २१०००/१९९३सामान्य
१४.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५०७/१९९७सामान्य
०४.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. २०२/१९९५सामान्य
२४.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६४०/१९७९सामान्य
१८.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९६०/१९८६सामान्य
१४.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७९५/१९९७सामान्य
२७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७०९/१९९७सामान्य
२७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९८०-८६/१९९५सामान्य
२७.०१.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३४/१९६०सामान्य
०४.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७४५/१९९१सामान्य
२७.०१.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९९-५०२/१९५८सामान्य
२५.०१.१९६१सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १२०/१९६०सामान्य
०४.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२९८/१९७७सामान्य
०४.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय वादकालीन अर्ज क्र. १६०-२३८/१९९३सामान्य
०४.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३९३९/१९८७सामान्य
०५.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ९४२/१९९५सामान्य
०३.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४४३०-३१/१९९५सामान्य
०५.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२७४/१९८०सामान्य
०४.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१४१-४३/१९८२सामान्य
१३.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६८/१९९७सामान्य
०४.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४६०८-१२/१९९६सामान्य
१६.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५२६-२७/१९९६सामान्य
२३.०१.१९९८सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २१२/१९९६सामान्य
२१.०५.१९५९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ११४/१९५७सामान्य
०३.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ३३३७/१९९७सामान्य
११.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५५९/१९९६सामान्य
०२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७०८४/१९९६सामान्य
१९.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६८३/१९८२सामान्य
२०.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४९/१९९७सामान्य
०२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६९६१/१९९६सामान्य
०८.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २६/१९९६सामान्य
१६.०९.१९६९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४५६/१९६६सामान्य
१८.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१३४-३५/१९७९सामान्य
२९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ९५५/१९९६सामान्य
१९.११.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५१७/१९५८सामान्य
१८.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २०७८-७९/१९९६सामान्य
२९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय कर संदर्भ प्रकरण क्र. १३-१४/१९८३सामान्य
०८.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७८२/१९९५सामान्य
३१.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३४४/१९९६सामान्य
१९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४३९०/१९९६सामान्य
२७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६३२/१९८६सामान्य
१२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६४५/१९९६सामान्य
१२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७९४/१९९६सामान्य
२४.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३३८/१९९६सामान्य
२४.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८७२/१९९६सामान्य
२५.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९४०/१९९६सामान्य
१२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६४९-५०/१९९६सामान्य
२४.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०१७/१९८३सामान्य
१४.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०४१९/१९९५सामान्य
२४.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३०८/१९९६सामान्य
०१.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९९८/१९७७सामान्य
०७.१०.१९५८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०१/१९५६सामान्य
०१.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ७०८/१९५५सामान्य
०६.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१९४/१९७७सामान्य
१४.०५.१९५९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १८२/१९५७सामान्य
१७.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय अवमान याचिका क्र. १८८/१९९४सामान्य
२९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१९१/१९९६सामान्य
१९.०४.१९६०सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५५/१९५५सामान्य
१९.०७.१९६७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१६२/१९६६सामान्य
१८.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२४४/१९९६सामान्य
०८.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २०२१/१९९६सामान्य
०५.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६१६-२५/१९९६सामान्य
०८.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६६२/१९९६सामान्य
१५.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५४६/१९९६सामान्य
१५.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २६१/१९९६सामान्य
१६.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८०९-१२/१९९६सामान्य
०५.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ४३/१९९६सामान्य
१६.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय हस्तांतरण याचिका क्र. ८७०/१९९३सामान्य
०८.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९२४-२०१५/१९९६सामान्य
०५.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८७/१९७८सामान्य
१५.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५५१/१९९६सामान्य
१५.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५१८-२१/१९९६सामान्य
०८.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८२३/१९९६सामान्य
२५.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५११७/१९९५सामान्य
२९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २१०/१९९६सामान्य
१२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६४७/१९९६सामान्य
१९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९३३/१९९६सामान्य
२९.११.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६५०/१९५७सामान्य
२४.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १८९/१९९६सामान्य
१२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६१६/१९९६सामान्य
०२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२१६-१७/१९९६सामान्य
०२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७६९/१९९६सामान्य
३०.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४४१/१९९६सामान्य
०७.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७७९/१९७८सामान्य
०५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३६४/१९९६सामान्य
११.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका (दि.) क्र. ८४७५/१९८१सामान्य
०८.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१०४/१९७७सामान्य
०९.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७९९-१८००/१९९०सामान्य
०२.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७३३०/२००९सामान्य
१०.०१.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७६८२-८४/२०२१सामान्य
१०.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४८/२०२३सामान्य
१४.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २२३०/२०१०सामान्य
१६.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ११७९/२०१२सामान्य
०२.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५९३७/२०११ सामान्य
०५.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९५८-६०/१९९० मधील वादकालीन अर्ज क्र. १-९सामान्य
१५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३६६/१९९६सामान्य
२५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५१२१/१९९६सामान्य
०२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७११८/१९९६सामान्य
०८.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२४८/१९९३ सामान्य
२८.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२२-१२३/१९८१ वादकालीन अर्ज क्र. ५-६/१९९५सामान्य
२६.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५०९९-५१००/१९९६सामान्य
०६.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५३२१-५३२२/१९८३सामान्य
२२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५०८३/१९९६सामान्य
०६.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६९८/१९८१सामान्य
१७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४४४/१९९७सामान्य
१३.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय हस्तांतरण याचिका क्र. २८१/१९९६सामान्य
०३.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६९५-९८/१९९७सामान्य
२७.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६१३३-३४/१९८३सामान्य
१४.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ५८/१९५९सामान्य
०७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२-२३/१९९७सामान्य
३१.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५७३/१९९७सामान्य
०३.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७००/१९९७सामान्य
०३.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३१६९/१९८४सामान्य
०३.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. १५२३/१९९७सामान्य
१८.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१५१/१९८३सामान्य
०३.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७०२/१९९७सामान्य
१९.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४५४४/१९९६सामान्य
१७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४४५/१९९७सामान्य
१४.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. १२/१९५९सामान्य
०६.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०४/१९९७सामान्य
२७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६२६/१९९७सामान्य
०६.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३५०/१९८१सामान्य
२७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. २८४५/१९९७सामान्य
२९.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४५६/१९९७सामान्य
२८.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८०५-१०/१९७९सामान्य
१५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५०८५/१९९६सामान्य
०३.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. १५३५/१९९७सामान्य
३१.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४५९७/१९९५सामान्य
३१.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१८३/१९९५सामान्य
१७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४५०/१९९७सामान्य
०६.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३०१२/१९८२सामान्य
०६.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४७४/१९८१सामान्य
३१.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४६९५/१९९५सामान्य
०३.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ३३३६/१९९७सामान्य
०२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ३४०३/१९९३सामान्य
१४.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४७-५४८/१९७६सामान्य
११.१२.१९५८सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. १०३/१९५८सामान्य
०९.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४२/१९८७सामान्य
०७.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४५८७/१९९५सामान्य
२६.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३८६६/१९९६सामान्य
१२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४२६५/१९९६सामान्य
०७.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१८३/१९९३सामान्य
०३.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६९९/१९९७सामान्य
१०.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५२०५/१९९५सामान्य
१४.०३.१९६१सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २/१९६०सामान्य
२७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६३५/१९९७सामान्य
०१.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४६३१/१९९३सामान्य
०३.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ३३३८/१९९७सामान्य
२७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५९०/१९९७सामान्य
३१.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६९४/१९९७सामान्य
११.१२.१९५८सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. १२१/१९५८सामान्य
१४.०२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३८८२-८५/१९९० मधील वादकालीन अर्ज क्र. ९-१२/१९९४सामान्य
०१.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१६९/१९९६सामान्य
१२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२००/१९७९सामान्य
२६.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ११०/१९८६सामान्य
२९.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७०४६/१९९६सामान्य
१४.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११४१/२०२३सामान्य
१५.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८२२/२०२३सामान्य
२१.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १३१२-१३/२०२३सामान्य
२७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.६४५६/१९९७सामान्य
०३.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.५५६७/१९९७सामान्य
२८.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.३७१३-१४/१९९७सामान्य
०३.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २४७/१९९७सामान्य
२०.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५७५/१९८४सामान्य
१७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२३७/१९९७सामान्य
२८.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८६८/१९९७सामान्य
२१.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७७४/१९९७सामान्य
१०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९८८-९०/१९९७सामान्य
२८.०२.१९९७ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८२६/१९९७सामान्य
२०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२२३/१९८५सामान्य
१८.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७३८/१९८७सामान्य
१७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५४८/१९९७सामान्य
१७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२३६/१९९७सामान्य
१०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९६९-७०/१९९७सामान्य
०३.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८२९/१९९७सामान्य
०३.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८१२/१९९७सामान्य
२८.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.३७२१/१९९७सामान्य
२४.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.३३७०/१९९७सामान्य
१९.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.३१७७/१९९७सामान्य
१७.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५६५/१९९७सामान्य
१७.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय अवमान याचिका क्र. १/१९९७ मधील दिवाणी अपील क्र. १५४९/१९९७ सामान्य
११.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४१५-१९/१९७९सामान्य
१७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४१७/१९९७सामान्य
१२.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७१२७/१९९३सामान्य
११.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४००५/१९९३सामान्य
१०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय कर संदर्भ प्रकरण क्र. १/१९९३सामान्य
२४.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८५४७/१९८३सामान्य
२१.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७१०/१९८७सामान्य
१७.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५६४/१९९७सामान्य
१९.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २०४३/१९९७सामान्य
०५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९२२-२४/१९९६सामान्य
१२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६३५/१९९६सामान्य
१२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.४६८०/१९९६सामान्य
२५.०८.१९६७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १००३-१००४/१९६४सामान्य
०२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८३३/१९८७सामान्य
०२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३२१६-१७/१९९६सामान्य
०५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४६१६/१९९४सामान्य
०२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४०७/१९९६सामान्य
१९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२२९/१९९६सामान्य
२४.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८६४/१९९६सामान्य
०७.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४५०/१९९६सामान्य
०५.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९५/१९९६सामान्य
१८.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७१९/१९९६सामान्य
२५.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २९२१/१९९६सामान्य
०८.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६४४-१६४५/१९८०सामान्य
२९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ९२/१९९६सामान्य
२५.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.२७५७१/१९९५सामान्य
०७.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५२५/१९९४सामान्य
०७.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३५०-५१/१९९६सामान्य
१७.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५२३/१९९६सामान्य
१८.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ६६/१९९६सामान्य
१७.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८६७/१९९२सामान्य
०४.११.१९५८सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३१/१९५८सामान्य
१०.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ७३८/१९९४सामान्य
१७.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४१३/१९९६सामान्य
२६.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८९६/१९८९सामान्य
१२.१०.१९५०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७४/१९४६सामान्य
०७.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२७४-२२७८/१९७७सामान्य
०१.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५९९-२६०१/१९९६सामान्य
१२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६४४/१९९६सामान्य
३०.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ३४०-४३/१९९३सामान्य
३०.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४२१६-१९/१९९३सामान्य
०९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३६२५/१९९६सामान्य
१२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७८०-९२/१९९६सामान्य
१७.१०.१९५८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४१०/१९५८सामान्य
१२.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३४३/१९९६सामान्य
१२.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २५२५/१९९६सामान्य
१६.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९९४/१९७७सामान्य
१५.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४१४/१९९६सामान्य
०९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४९७/१९९६सामान्य
०१.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २३३१/१९९६सामान्य
१०.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ५४५/१९८२सामान्य
२२.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.१८४/१९९६सामान्य
१३.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३३६/१९९६सामान्य
२४.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४९२/१९९६सामान्य
१९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २८५६/१९९६सामान्य
३१.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. १६९८८/१९९५सामान्य
०९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र. ७८२/१९९४सामान्य
०६.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०१५/१९९७सामान्य
०१.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१९५/१९७७सामान्य
०५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३४९/१९९६सामान्य
०२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३७४-७६/१९९६सामान्य
०२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३३८५-८६/१९९६सामान्य
१०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ६१७५/१९९७सामान्य
१०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९७८/१९९७सामान्य
१०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९७७/१९९७सामान्य
१०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ६१७३/१९९७सामान्य
२४.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ५०८१/१९९७सामान्य
०३.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ४०८४/१९९७सामान्य
२४.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ३५५९/१९९७सामान्य
११.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ३५५१/१९९७सामान्य
१९.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ४५५७/१९९७सामान्य
२६.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ३४३३-३४/१९९७सामान्य
०३.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८३०-३१/१९९७सामान्य
१०.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८६/१९९७सामान्य
२०.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ११४११/१९८३सामान्य
०३.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८२८/१९९७सामान्य
२०.०२.१९९७ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६०६/१९८०सामान्य
१७.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५६८/१९९७सामान्य
२०.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६६/१९८५सामान्य
१७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र. ४८८५/१९९७सामान्य
२०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०६५१/१९८३सामान्य
१७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२३५/१९९७सामान्य
१४.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२३८/१९९७सामान्य
१४.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२२२/१९९७सामान्य
१४.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२२७/१९९७सामान्य
१४.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२२८-३४/१९९७सामान्य
१४.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२२३/१९९७सामान्य
१०.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.४४२८/१९९७सामान्य
०३.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८२७/१९९७सामान्य
२८.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.३६५५/१९९७सामान्य
२८.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७११/१९९७सामान्य
२६.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २१३-१४/१९९७सामान्य
२४.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.३२९१/१९९७सामान्य
२४.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१८२१/१९९७सामान्य
२०.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२७/१९८५सामान्य
१९.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३४५६/१९७९सामान्य
१७.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१५७२/१९९७सामान्य
१७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२५३७/१९९७सामान्य
१७.०३.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३१४६-४७/१९९७सामान्य
२९.०३.१९९६ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७१०७/१९९६सामान्य
१५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४३७७/१९९६सामान्य
०६.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०३/१९९७सामान्य
०६.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०१/१९९७सामान्य
०३.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.४७४/१९९६सामान्य
०६.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३३४९/१९८१सामान्य
२७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१२७-१२८/१९९७सामान्य
२७.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि) क्र.२५०८६/१९९६सामान्य
२८.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि) क्र.२८४६/१९९७सामान्य
१३.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३१७/१९९७सामान्य
२५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७०२०/१९९६सामान्य
१५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०१/१९९२सामान्य
०६.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६७६८-६९/१९८३सामान्य
१५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३५१९/१९९६सामान्य
०६.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३१७०/१९८१सामान्य
१५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६८९६/१९९६सामान्य
०६.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०२/१९९७सामान्य
०६.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७३५१/१९९३सामान्य
१०.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७९६/१९९७सामान्य
१०.०२.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९२१/१९९७सामान्य
१४.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६८२१/१९९६सामान्य
२०.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४५२-४५३/१९७८सामान्य
२१.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.८३५/१९९५सामान्य
१२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४४१५/१९९६सामान्य
०१.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२१३६/१९७९सामान्य
२९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१८०/१९८८सामान्य
११.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय हस्तांतरण याचिका क्र.६५८/१९९५सामान्य
२६.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि) क्र.५९३४-३५/१९९६सामान्य
२३.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि) क्र.१४९२/१९९४सामान्य
२३.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४२५५/१९९६सामान्य
१२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४८९/१९९५सामान्य
२३.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.२५२/१९९६सामान्य
२३.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४३९३/१९९६सामान्य
२६.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४३८८/१९९६सामान्य
२६.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४३८७/१९९६सामान्य
२६.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४२८८/१९९६सामान्य
२६.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४२८३/१९९६सामान्य
१८.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०००५-०७/१९९५सामान्य
१८.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७०९२/१९९६सामान्य
२२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७०८६-८७/१९९६सामान्य
०२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७०७२-७३/१९९६सामान्य
२२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७०३३-३४/१९९६सामान्य
२९.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७०१९/१९९६सामान्य
२९.०३.१९९६ सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६९६४/१९९६सामान्य
२५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६९१०-११/१९९६सामान्य
१८.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५३८२/१९९६सामान्य
११.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४७३७/१९९६सामान्य
११.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४५५७/१९९६सामान्य
११.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४५०५/१९९६सामान्य
११.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४४९७/१९९६सामान्य
०१.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४४८४/१९९६सामान्य
०१.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४४२२/१९९६सामान्य
०१.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४२८९/१९९६सामान्य
२३.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८५८/१९९६सामान्य
२२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१६०८/१९७९सामान्य
०१.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०४४/१९७९सामान्य
०२.०४.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६९८०-७०१७/१९९६सामान्य
२३.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१११४२/१९९५सामान्य
२३.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८४८/१९९६सामान्य
२२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२२६/१९९६सामान्य
२२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३१९/१९७९सामान्य
२२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६९०५/१९९६सामान्य
१८.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७९३३/१९९५ मधील वेदकालीन अर्ज क्र.२सामान्य
१८.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५१९२/१९९६सामान्य
१९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४२८६/१९९६सामान्य
१९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४२५८/१९९६सामान्य
१९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४२५४/१९९६सामान्य
१९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४१२०/१९९६सामान्य
१६.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३७६५/१९९६सामान्य
२४.०१.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४७६-४७७/१९९७सामान्य
२०.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५१४१/१९९३सामान्य
२०.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४१८७/१९९६सामान्य
२५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.५६५५/१९९६सामान्य
१९.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४३१-४३२/१९९३सामान्य
२९.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७०५४/१९९६सामान्य
२५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५३७६/१९९६सामान्य
२५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६७७४/१९९६सामान्य
२५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५३४५/१९९६सामान्य
२५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६७४३/१९९६सामान्य
२५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६८८७/१९९६सामान्य
२५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४८२१/१९९६सामान्य
२२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७११५/१९९६सामान्य
२२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७०२२/१९९६सामान्य
२२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६९०९/१९९६सामान्य
२२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६७३३/१९९६सामान्य
२१.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५३८३/१९९६सामान्य
२१.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५२५९/१९९६सामान्य
२१.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५२५०/१९९६सामान्य
२०.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५२६९/१९९६सामान्य
२०.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२४४८/१९७८सामान्य
१९.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७०२५/१९९६सामान्य
१९.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५१७७/१९९६सामान्य
१५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१८०२/१९९४सामान्य
१५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५१३०/१९९६सामान्य
१५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२२०९-१२/१९९३सामान्य
१५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५०९२/१९९६सामान्य
१५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५०८६/१९९६सामान्य
१५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५२३१/१९९६सामान्य
१४.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६८८२/१९९६सामान्य
१४.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१२६१/१९८७सामान्य
१४.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४९७०/१९९२सामान्य
१३.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१११६/१९८१सामान्य
१३.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४१९२/१९९४सामान्य
१३.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३०-३१/१९९३सामान्य
१२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५१३९-६१/१९९६सामान्य
१२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५२३७-३९/१९९६सामान्य
१२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२१६६/१९८०सामान्य
१२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०३२A /१९७९सामान्य
१२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९२१७-१८/१९९५सामान्य
१२.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१९९४/१९८७सामान्य
११.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४२२६-२७/१९९६सामान्य
२९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.६८/१९९०सामान्य
२९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५९३-९४/१९७८सामान्य
२९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५५२२/१९९४सामान्य
२९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८४६/१९८१सामान्य
२९.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५९२/१९७८सामान्य
२८.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८८/१९७८सामान्य
२८.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४४५०/१९९१सामान्य
२७.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४७२०/१९९६सामान्य
२७.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३५२/१९९६सामान्य
२७.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५३१८/१९८३सामान्य
२७.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३९६२-६४/१९९६सामान्य
२७.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.)क्र.९२६८-७०/१९९४सामान्य
२७.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४०३२/१९९६सामान्य
२७.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८९५/१९९६सामान्य
२२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२५७५/१९८२सामान्य
२२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३६७९/१९९६सामान्य
२०.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८०९/१९८४सामान्य
२०.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४०९०/१९८४सामान्य
१६.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३६४६/१९९६सामान्य
१६.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३७९५/१९९६सामान्य
१६.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३६१०/१९९६सामान्य
१५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८४१-४३/१९९६सामान्य
१५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८१४/१९९६सामान्य
१५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८१९/१९९६सामान्य
१५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३७७६/१९९६सामान्य
१५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३६५८-५९/१९९६सामान्य
१५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.२५३/१९९६सामान्य
१५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३६३६/१९९६सामान्य
१५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३६१९-२४/१९९६सामान्य
१४.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१९९०/१९७९सामान्य
१४.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२४७७/१९७७सामान्य
१४.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३४९६/१९८२सामान्य
१४.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२६८४/१९८१सामान्य
१४.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५६३/१९९६सामान्य
१४.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२४७८/१९७७सामान्य
१४.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१८१२/१९७८सामान्य
१४.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३३५६/१९९२सामान्य
२५.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.८८८७-८८८८/१९९६सामान्य
१४.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७५७-५९/१९७५सामान्य
२०.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५२८३-८४/१९९६सामान्य
२०.०३.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०९/१९७७सामान्य
२५.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३१८२/१९९६सामान्य
२९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.९०३/१९९६सामान्य
०८.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१५४२/१९७५सामान्य
१८.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२८३६-३७/१९९६सामान्य
२५.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२९३६/१९९६सामान्य
३०.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३२२७/१९९६सामान्य
०१.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१८०८/१९७५सामान्य
२०.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१३५५-१३५६/२०२३सामान्य
२८.०२.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१५३८/२०२२सामान्य
१३.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१५९६/२०२३सामान्य
०८.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३५०४-३५०५/२०१०सामान्य
२१.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२८५५-२८५६/२०११सामान्य
०६.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२७८४/२०२२सामान्य
२०.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२४०२/२००८सामान्य
११.०३.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१८६०/२०२२सामान्य
०२.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र.१६२/२०२३सामान्य
०३.०१.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७४०३/२०२१सामान्य
२१.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२८३७/२०२२सामान्य
१०.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२५३५/२०२३सामान्य
०३.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.२२६९/२०१०सामान्य
०७.०३.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१८६७-१८६८/२०२२सामान्य
१७.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१७२०/२०२३सामान्य
०८.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४७६९/२०२२सामान्य
२०.०१.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४२४/२०२३सामान्य
०९.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७३९/२०२३सामान्य
०६.०४.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१७६-१७७/२०२२सामान्य
१७.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१७६५/२०२३सामान्य
१०.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८५९-८९९/२०२३सामान्य
२०.०१.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४७२/२०२३सामान्य
१३.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय लवाद याचिका (दि.) क्र.१/२०१९सामान्य
०४.०१.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.८८-८९/२०२३सामान्य
१०.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६१९/२०२३सामान्य
१२.०१.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१८६३/२०१०सामान्य
१८.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१३९९/२०२३सामान्य
२४.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३०३९/२०११सामान्य
३०.०३.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५५६/२०१२सामान्य
०२.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१६७१/१९८६सामान्य
११.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४६३६-४६४१/१९९४ मधील वादकालीन अर्ज क्र.१-६सामान्य
२७.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.९८८६/१९८७सामान्य
०८.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१९०९/१९९६सामान्य
११.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३०४५-४६/१९८३सामान्य
११.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२०६७/१९९३सामान्य
०२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३५०८/१९९६सामान्य
०५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३६१४/१९९६सामान्य
२५.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४७२१/१९९५सामान्य
२६.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.११९०/१९७७सामान्य
२६.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२४८०/१९७९सामान्य
०५.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३३८४/१९९६सामान्य
०२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३४२७/१९८६सामान्य
०२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३४३४/१९९६सामान्य
०२.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका क्र.४१८२/१९९६सामान्य
२५.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१६९१/१९८७सामान्य
१३.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१४६/१९५५सामान्य
०७.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३१७१/१९८६सामान्य
०७.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०५७/१९७८सामान्य
०९.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.६९४/१९९३सामान्य
१५.०७.१९८६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१३३८-१३४०/१९७४सामान्य
०१.१०.१९५८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५-६/१९५५सामान्य
०४.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिक क्र.६१७/१९९५सामान्य
३०.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२९३८/१९९६सामान्य
०४.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१५३०/१९९६सामान्य
०४.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.३६/१९९६सामान्य
०५.०५.१९६०सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.९६/१९५९सामान्य
३०.११.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१८७ आणि १९०/१९६०सामान्य
२३.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपीलक्र.१११४२-१११४३/१९९५सामान्य
१५.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२६९५-९७/१९९९सामान्य
१४.०३.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.७५१/१९९८सामान्य
१५.०२.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२६००-०३/१९९४सामान्य
०२.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१९०५/१९८६सामान्य
१८.०१.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३०३-३०७/१९६०सामान्य
१६.०१.१९६१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३७४/१९५७सामान्य
२५.०१.१९५६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२०५/१९५६सामान्य
३०.०३.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५०७/१९५७सामान्य
०२.०४.१९९७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२८२५/१९८६सामान्य
३०.११.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४२४/१९५७सामान्य
३१.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय अवमान याचिका क्र.३९/१९९२सामान्य
३०.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.४८७/१९९४सामान्य
३०.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.१६७/१९९२सामान्य
२३.०२.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४२२५/१९९६सामान्य
०४.०४.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३४७/१९५९सामान्य
०४.०४.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१४/१९५९सामान्य
३०.०३.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१९५-१९६/१९५९सामान्य
०१.०४.१९६०सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१६०/१९५९सामान्य
०९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२२३९/१९९६सामान्य
२५.०१.१९९५सर्वोच्च न्यायालय हस्तांतरण याचिका (फौ.) क्र.४३/१९९२ मधील (फौ.) किरकोळ याचिका क्र.१२०७/१९९२सामान्य
०९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२०९९/१९९६सामान्य
२९.०१.१९९६सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दि.) क्र.८०७/१९९६सामान्य
२०.०४.१९९५सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.३९०/१९९५सामान्य
२९.०३.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४३४१/१९९५सामान्य
१४.०३.१९५०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५१/१९४९सामान्य
३०.०४.१९८५सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.५८७०-९३/१९८१सामान्य
०५.०८.१९८६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१४४२/१९८६सामान्य
२३.०३.१९६७सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१०५२-५३/१९६६सामान्य
३०.०९.१९७०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९९/१९६८सामान्य
२७.०८.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५६४९/१९९०सामान्य
०८.०१.२००२सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.८/२००२सामान्य
०४.०८.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१८५४/१९९८सामान्य
२३.११.१९९४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४७३४/१९८४सामान्य
०२.०१.१९८९सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्र.४११/१९८७सामान्य
१२.०३.१९६५सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१५४/१९६३सामान्य
१४.१०.१९५९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.३९/१९५८सामान्य
१५.११.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४२९/१९५९सामान्य
२३.०१.२००३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१३७/१९९९सामान्य
०९.०२.१९६०सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१२९-१३०/१९४७सामान्य
२०.११.२००३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १९६८/१९९६सामान्य
२१.०९.१९७५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८२/१९४९सामान्य
२१.०९.१९७५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४११/१९७३सामान्य
१०.१२.१९५२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १७२/१९५२सामान्य
१९.०३.१९७६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १०६२-६६/१९७०सामान्य
१८.११.२००३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९१३०/२००३सामान्य
२४.१०.१९५२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १५२-१६७-१६७-अ/१९५१सामान्य
१४.१२.१९९५सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३४८६/१९८६सामान्य
१०.०३.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८८/१९५९सामान्य
०५.१०.२००१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८०९/१९९२सामान्य
१२.०२.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३५५/१९५८सामान्य
२०.०७.२०००सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७०७/१९९०सामान्य
०१.११.१९९९सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ११६९/१९९९सामान्य
२५.११.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २७०/१९५९सामान्य
३०.११.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ७७६-७७७/१९५७सामान्य
२९.११.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४९०-४९१/१९५८सामान्य
२३.०३.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १९६५/२०२२सामान्य
०१.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. २८४/२०२३सामान्य
२८.०३.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२००/२०२२सामान्य
०९.०५.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७९४/२०२२सामान्य
१०.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १०२५-२६/२०२३सामान्य
०२.१२.१९५२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८९/१९५२सामान्य
१७.१२.१९७६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १८६०/१९६८सामान्य
०१.०३.१९७६सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १२३७/१९६८सामान्य
१४.१०.२००४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३७०३/२००२सामान्य
०९.०७.२००२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३९६१/२००२सामान्य
०२.०२.१९५१सर्वोच्च न्यायालय मूळ दावा क्र. ६२/१९४८सामान्य
१६.०९.१९६९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४५६/१९६६सामान्य
०३.१०.१९५८सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २२२/१९५६सामान्य
०३.०९.२००३ सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ९०१/१९९६सामान्य
१२.०१.१९५१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ९८-१०१/१९५०सामान्य
१९.०२.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १४५/१९५८ आणि ३२३/१९५७सामान्य
०५.०२.१९५१सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४०/१९५०सामान्य
२६.११.१९५९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २१७/१९५९सामान्य
३०.०९.२००४सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ६३६८/२००४ सामान्य
२९.०४.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ४२०/१९५७ आणि १४२/१९५८सामान्य
२८.०४.१९६०सर्वोच्च न्यायालय याचिका क्र. १६१/१९६८ आणि १०९/१९५९सामान्य
२०.०४.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ३८/१९६०सामान्य
०२.०१.१९८९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. ८/१९८९सामान्य
२८.१०.१९९९सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. १६५६/१९९८सामान्य
०२.०३.१९५१सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. १९/१९५०सामान्य
०५.०३.१९५१सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र. ३/१९५०सामान्य
०४.०४.१९६०सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र. २४/१९५९सामान्य
०४.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र .२५६५/२०२२सामान्य
१८.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय विशेष परवानगी याचिका (दिवाणी) क्र.१८९१- १९००/ २०१९)सामान्य
०२.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १५४३/२०२३सामान्य
१४.०७.२०२२सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.७३९/२०१७सामान्य
२०.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय ददर्वाणी अर्ज क्रमाां क.६७७-६७८/२०२१सामान्य
२७.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्रमांक ७०१-७०२/२०२०सामान्य
२५.०७.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ४४०४/२०२३सामान्य
०५.०७.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र .४२२८/२०२३सामान्य
०४.०७.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५७८६ /२०१२सामान्य
०४.११.२०२०सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अजज क्र.७३०/२०२०सामान्य
१९.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक.३१८०-८२/२०१६सामान्य
१९.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अिील क्र.१६३६-१६३७/२०२३सामान्य
१९.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८९७ /२०२३सामान्य
१२.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र .२४८२/२०१४सामान्य
०८.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र .९०२१/२०१४सामान्य
०३.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्रमांक २३०५ -२३०७/२०२२सामान्य
०४.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र .९३०/२०२३सामान्य
०१.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय हस्तांतरण याचिका (दिवाणी) क्र.१११८/२०१४सामान्य
२९.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्रमांक १९१०/२०१०सामान्य
२०.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.६८७-६८८/२०२१सामान्य
१६.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ५७५८/२०१२सामान्य
०३.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्रमांक २११/२०२३सामान्य
०३.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ८३१/२०२३सामान्य
१७.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी)क्र .४४२८ /२०१६सामान्य
०७.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमती याचिका (दिवाणी) क्र.३००६/२०२३सामान्य
१७.०१.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ५३७३/२०१९सामान्य
२४.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपिल क्र.४६७८ -४६८१ /२०१८सामान्य
२४.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३०३९/२०११सामान्य
२१.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपिल क्र.२८५५-२८५६/२०११सामान्य
२०.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.२४०२/२००८सामान्य
१४.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.१७००-१७०३/२०२३सामान्य
१०.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.९६६/२०२३सामान्य
०२.०२.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक ७७८/२०२३सामान्य
१३.०३.२०२३सर्वोच्च न्यायालय लवाद याचिका (दिवाणी) क्र.१/२०१९सामान्य
२८.०७.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्रमांक ६३९-६४०/२०२३सामान्य
०४.०७.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.५२९/२०२३सामान्य
१८.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्र.१३९९/२०२३सामान्य
११.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय रिट याचिका क्रमांक ४९३/२०२२सामान्य
१०.०५.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३६१५/२०२३सामान्य
२८.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी अपील क्रमांक २२१-२२२/२०२२सामान्य
२५.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.३८०२-३८०३/२०२०सामान्य
१७ .०४.२०२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्रमांक १७१५ /२०२३सामान्य
१०.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.११४००-११४०१/२०१८सामान्य
०६.०४.२०२३सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र .६१२६/२०२१सामान्य
१८.०२.२०२२सर्वोच्च न्यायालय दिवाणी अपील क्र.४८७-४८८/२०२२सामान्य
१७.०३.