Bombay High Court Virtual Museum


Certificates & Applications
Arranged Chronologically • John D. Inverarity

 • M. K. Gandhi

 • Mahomed Ali Jinnah

 • Vithalbhai Patel

 • Kanaiyalal Maneklal Munshi

 • Sardar Vallabhai Patel

 • Lokmanya Bal Gangadhar Tilak

 • Mahomedali Currim Chagla

 • Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar


  Home   |   Back